STEM 6 ม.3 ว23206 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ว23206 วิชา STEM 6                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2                                          เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

 

สะเต็มศึกษา เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่อาศัยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน หรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง ตลอดจนเห็นความสำคัญและเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และประกอบอาชีพในอนาคต อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาไม่ได้จำกัดว่าต้องใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเท่านั้น แต่สามารถบูรณาการเข้ากับวิชาอื่น ๆ ได้ด้วย

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเน้นการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาตร์ และการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบในการค้นคว้าหาความรู้ การแก้ปัญหา หรือสร้างเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ทั้งนี้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมีขั้นตอนการทำงานที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นการค้นหาคำตอบของสิ่งที่สงสัย หรืออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ในขณะที่กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเน้นการประยุกต์องค์ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์นวัตกรรม

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบคันข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปรายและสรุปเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาวิศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ผลการเรียนรู้

 1. ระบุปัญหาที่พบจากการรวบรวมข้อมูล โดยใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ และกำหนดขอบเขตของ

ปัญหาได้

 1. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา วิเคราะห์และเลือกข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อใช้แก้ปัญหา

และประเมินความเป็นไปได้ของวิธีการแก้ปัญหาได้

 1. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ได้ และเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดได้ และอธิบายเเนวคิดที่ใช้ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาได้

 1. วางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนได้ ดำเนินการแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่าง

ถูกต้องปลอดภัย บันทึกขั้นตอนและผลการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบตามความเป็นจริงและสอดคล้องกับปัญหา

 1. ทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุงการแก้ไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวิธีการแก้ปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต
 2. นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ โดยใช้ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และอธิบายประเด็นหรือปัญหาที่เกิดจากการแก้ปัญหาได้

 

รวม 6 ผลการเรียนรู้

 

Show More

What Will You Learn?

 • 1. นักเรียนระบุปัญหาที่พบจากการรวบรวมข้อมูล โดยใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ และกำหนดขอบเขตของปัญหาได้
 • 2. นักเรียนรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา วิเคราะห์และเลือกข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อใช้แก้ปัญหาและประเมินความเป็นไปได้ของวิธีการแก้ปัญหาได้
 • 3. นักเรียนออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
 • วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ได้
 • 4.นักเรียนวางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนได้
 • 5. นักเรียนทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุงการแก้ไขชิ้นงานได้
 • 6. นักเรียนสามารถนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ

About the instructor

Course Curriculum

แสงสว่างคืออะไร

 • แสงสว่างคืออะไร
  00:00
 • แบบฝึกหัด

ไม้หนีบแสงสว่าง

 • ไม้หนีบแสงสว่าง ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา
  00:00
 • แบบฝึกหัด
 • ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูล 2
 • ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูล 1
  00:00
 • ขั้นที่ 4 วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา
  00:00
 • ขั้นที่ 3 ออกแบบชิ้นงาน
 • ทบทวนเนื้อหา ก่อนสอบ
 • ขั้นที่ 5 ทดสอบ แก้ไข ชิ้นงาน
 • ขั้นที่ 6 นำเสนอชิ้นงาน

งานบูรณาการ

 • การทำใบงานบูรณาการ สัปดาห์ 14
  00:00
 • การทำใบงานปลายภาค สัปดาห์ที่ 15
  00:00
 • เนื้อหาสรุปปลายภาค สัปดาห์ 16
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?