STEM 4 ว22206 ม.2 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ว22206 วิชา STEM 4                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1                                            เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

สะเต็มศึกษา เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์

และคณิตศาสตร์ ที่อาศัยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน หรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง ตลอดจนเห็นความสำคัญและเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และประกอบอาชีพในอนาคต อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาไม่ได้จำกัดว่าต้องใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเท่านั้น แต่สามารถบูรณาการเข้ากับวิชาอื่น ๆ ได้ด้วย

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเน้นการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาตร์ และการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบในการค้นคว้าหาความรู้ การแก้ปัญหา หรือสร้างเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ทั้งนี้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมีขั้นตอนการทำงานที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นการค้นหาคำตอบของสิ่งที่สงสัย หรืออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ในขณะที่กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเน้นการประยุกต์องค์ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์นวัตกรรม

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการคิด และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนสะเต็ม

 

ผลการเรียนรู้

 1. ระบุปัญหาที่พบจากการรวบรวมข้อมูล โดยใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ และกำหนดขอบเขตของ

ปัญหาได้

 1. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา วิเคราะห์และเลือกข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อใช้แก้ปัญหา

และประเมินความเป็นไปได้ของวิธีการแก้ปัญหาได้

 1. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ได้ และเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดได้ และอธิบายเเนวคิดที่ใช้ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาได้

 1. วางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนได้ ดำเนินการแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่าง

ถูกต้องปลอดภัย บันทึกขั้นตอนและผลการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบตามความเป็นจริงและสอดคล้องกับปัญหา

 1. ทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุงการแก้ไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวิธีการแก้ปัญหาหรือเพิ่ม

ประสิทธิภาพของผลผลิต

 1. นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ โดยใช้ทักษะการสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ และอธิบายประเด็นหรือปัญหาที่เกิดจากการแก้ปัญหาได้

รวม 6 ผลการเรียนรู้

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นาวาฝ่าวิกฤต

 • สัปดาห์ที่ 1 ระบุปัญหา
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิด (1)
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โครงงาน STEM อิสระ

 • ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา
 • ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิด
 • ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
 • ขั้นที่ 4 วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา
 • ขั้นที่ 5 ทดสอบและประเมินผล
 • ขั้นที่ 6 นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?