STEM ว21209 ม.3 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ว23205 วิชา STEM 5                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1                                            เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

สะเต็มศึกษา เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์

และคณิตศาสตร์ ที่อาศัยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน หรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง ตลอดจนเห็นความสำคัญและเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และประกอบอาชีพในอนาคต อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาไม่ได้จำกัดว่าต้องใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเท่านั้น แต่สามารถบูรณาการเข้ากับวิชาอื่น ๆ ได้ด้วย

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเน้นการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาตร์ และการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบในการค้นคว้าหาความรู้ การแก้ปัญหา หรือสร้างเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ทั้งนี้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมีขั้นตอนการทำงานที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นการค้นหาคำตอบของสิ่งที่สงสัย หรืออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ในขณะที่กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเน้นการประยุกต์องค์ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์นวัตกรรม

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบคันข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปรายและสรุปเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาวิศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้

  1. ระบุปัญหาที่พบจากการรวบรวมข้อมูล โดยใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ และกำหนดขอบเขตของ

ปัญหาได้

  1. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา วิเคราะห์และเลือกข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อใช้แก้ปัญหา

และประเมินความเป็นไปได้ของวิธีการแก้ปัญหาได้

  1. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ได้ และเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดได้ และอธิบายเเนวคิดที่ใช้ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาได้

  1. วางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนได้ ดำเนินการแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่าง

ถูกต้องปลอดภัย บันทึกขั้นตอนและผลการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบตามความเป็นจริงและสอดคล้องกับปัญหา

  1. ทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุงการแก้ไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวิธีการแก้ปัญหาหรือเพิ่ม

ประสิทธิภาพของผลผลิต

  1. นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ โดยใช้ทักษะการสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ และอธิบายประเด็นหรือปัญหาที่เกิดจากการแก้ปัญหาได้

 

รวม 6 ผลการเรียนรู้

 

Show More

About the instructor

Course Curriculum

STEM คือ

  • ความหมายของ STEM สัปดาห์ 1
    00:00

กิจกรรมที่ 1

  • การดูแลสิ่งแวดล้อม สัปดาห์ 2

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?