STEM ว21205 ม.1 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

                                          ว21206 วิชา STEM                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2                  เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

                        สะเต็มศึกษา เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่อาศัยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน หรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง ตลอดจนเห็นความสำคัญและเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และประกอบอาชีพในอนาคต อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาไม่ได้จำกัดว่าต้องใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเท่านั้น แต่สามารถบูรณาการเข้ากับวิชาอื่น ๆ ได้ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเน้นการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาตร์ และการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบในการค้นคว้าหาความรู้ การแก้ปัญหา หรือสร้างเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ทั้งนี้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมีขั้นตอนการท างานที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นการค้นหาคำตอบของสิ่งที่สงสัย หรืออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ในขณะที่กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเน้นการประยุกต์องค์ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการคิด และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนสะเต็ม
ผลการเรียนรู้
1. ระบุปัญหาที่พบจากการรวบรวมข้อมูล โดยใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ และก าหนดขอบเขตของปัญหาได้
2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา วิเคราะห์และเลือกข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อใช้แก้ปัญหา
และประเมินความเป็นไปได้ของวิธีการแก้ปัญหาได้
3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ได้ และเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด
ได้ และอธิบายเเนวคิดที่ใช้ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาได้
4. วางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนได้ ด าเนินการแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่าง
ถูกต้องปลอดภัย บันทึกขั้นตอนและผลการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบตามความเป็นจริงและสอดคล้อง
กับปัญหา
5. ทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุงการแก้ไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวิธีการแก้ปัญหาหรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพของผลผลิต
6. นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ โดยใช้ทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ และอธิบายประเด็นหรือปัญหาที่เกิดจากการแก้ปัญหาได้

รวม 6 ผลการเรียนรู้

Show More

About the instructor

Course Curriculum

สะเต็มคืออะไร

  • สะเต็มคืออะไร สัปดาห์ที่ 1
    00:00
  • กระบวนการสะเต็มคือ อะไร สัปดาห์ที่ 2
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?