สุขศึกษา พ 15101 ป.5 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาพื้นฐาน                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

วิชา สุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5          เวลำ 20 ชั่วโมง

ศึกษาวิเคราะห์ อธิบาย และระบุ ความสำคัญและวิธีดูแลรักษาระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางเพศและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ตาม เพศ ความสำคัญของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ใน การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน พฤติกรรมที่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ สื่อโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก ซื้ออาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ การป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน ผลกระทบของการใช้ยา สารเสพติด ที่มีผลต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการใช้ยาและการหลีกเลี่ยงสาร เสพติด อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพและโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อในท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถตัดสินใจ และนำ ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และมีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีซึ่งประกอบด้วย ความรู้และคุณธรรม การบูรณาการ “รักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ” รณรงค์การลดขยะในโรงเรียน ใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ แทนการใช้โฟมและถุงพลาสติก

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยที่ 1 ตัวเรา

  • ชั่วโมงที่ 1 ระบบย่อยอาหาร
    00:00
  • ชั่วโมงที่ 2 การดูแลระบบย่อยอาหาร

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?