0(0)

สุขศึกษา พ15101 ป.5 ภาคเรียนที่ 2

คำอธิบาย

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาพื้นฐาน                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

วิชา สุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5          เวลำ 20 ชั่วโมง

ศึกษาวิเคราะห์ อธิบาย และระบุ ความสำคัญและวิธีดูแลรักษาระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางเพศและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ตาม เพศ ความสำคัญของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ใน การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน พฤติกรรมที่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ สื่อโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก ซื้ออาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ การป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน ผลกระทบของการใช้ยา สารเสพติด ที่มีผลต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการใช้ยาและการหลีกเลี่ยงสาร เสพติด อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพและโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อในท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถตัดสินใจ และนำ ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และมีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีซึ่งประกอบด้วย ความรู้และคุณธรรม การบูรณาการ “รักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ” รณรงค์การลดขยะในโรงเรียน ใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ แทนการใช้โฟมและถุงพลาสติก

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • นักเรียนสามารถมีความรู้ ความเข้าใจ
  • สามารถมีทักษะในการดูแลตนเองในเรื่องของการดูแลสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพได้

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

4 บทเรียน20h

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สุขภาพของเรา?

การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ การดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด จะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความปลอดภัยในชีวิต

About the instructor

0 (0 ดาว)

3 คอร์ส

26 ผู้เรียน

ฟรี

สิ่งที่รวมในคอร์ส

  • แบบทดสอบก่อนเรียน
  • ใบงาน
  • สื่อนำเสนอ PPT และ PDF

ความต้องการ

  • หนังสือเรียนสุขศึกษา ป.5 อจท.

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้น ป.5
  • บุคคลทั่วไป

Want to receive push notifications for all major on-site activities?