วิชาสุขศึกษา พ13101 ป.3 ภาคเรียนที่ 1

Categories: ป.3
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

                                                         คำอธิบายรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รหัส พ 13101  รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                                  ภาคเรียนที่ 1 เวลา
20 ชั่วโมง
สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค = 80 : 20                          จำนวนหน่วยกิต 0.5

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

อธิบายลักษณะและการเจริญเติบโต โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย อธิบายความสำคัญและความแตกต่างของแต่ละครอบครัว สร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน ใช้ทักษะการปฏิเสธเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีสุขภาพที่ดี เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ แปรงฟันอย่างถูกวิธี และเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายได้เหมาะสม และป้องกันตนเองจากการแพร่กระจายของโรค ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพในท้องถิ่นนครสวรรค์ เช่น โรคไข้เลือดออก ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุภายในบ้าน โรงเรียน และการเดินทาง เลือกขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่างๆ เมื่อเกิดเหตุร้ายและสามารถปฐมพยาบาลเมื่อเกิดการบาดเจ็บจากการเล่น

มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ แบบใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด การละเล่นพื้นเมือง ตามกฎ กติกา ข้อตกลง เพื่อให้เกิดความมีวินัย รักการออกกำลังกาย มีน้ำใจนักกีฬา เกิดความสนุกสนานและปลอดภัยและกีฬาที่นิยมในกลุ่มประเทศอาเซียน

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย การสืบค้นข้อมูลการแก้ปัญหา การระดมสมอง และการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีทักษะสื่อสาร สามารถตัดสินใจ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีซึ่งประกอบด้วย ความรู้และคุณธรรม

ตัวชี้วัด

พ 1.1   ป.3/1      ป.3/2    ป.3/3

พ 2.1   ป.3/1      ป.3/2    ป.3/3

พ 4.1   ป.3/1

                        รวม  7  ตัวชี้วัด

Show More

What Will You Learn?

  • 1.นักเรียนได้เรียนรู้การเจริญเติบโตของเรา
  • 2.นักเรียนได้เรียนรู้การเจริญเติบโตตามวัย
  • 3.นักเรียนได้เรียนรู้ปัจจัยการเจริญเติบโต
  • 4.นักเรียนได้เรียนรู้ชีวิตและครอบครัว
  • 5.นักเรียนได้เรียนรู้ครอบครัวและเพื่อนของฉัน
  • 6.นักเรียนได้เรียนรู้การล่วงละเมิดทางเพศ

About the instructor

Thanawarat Makfuk
การศึกษา: ปริญญาตรีพลศึกษา - ปริญญาโทพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเจริญเติบโตของเรา
ให้นักเรียนศึกษาการเจริญเติบโตของเรา

  • การเจริญเติบโตตามวัย
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?