0(0)

ภาษาไทย ท15101 ป.5 ภาคเรียนที่ 2

คำอธิบาย

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

รายวิชา ภาษาไทย  รหัสวิชา ท15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

4 ชั่วโมง/สัปดาห์     80   ชั่วโมง/ภาคเรียน       จำนวน – หน่วยกิต

การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง   ความหมายของคำ  ประโยคและข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา  คำที่มีความหมายโดยนัย  งานเขียนเชิงอธิบาย  คำสั่ง  ข้อแนะนำ  และปฏิบัติตาม  เลือกอ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจ  คัดลายมือ  การเขียนสื่อสาร  แผนภาพโครงเรื่อง  แผนภาพความคิด ย่อความ  จดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ  การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  กรอกแบบรายการต่างๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการ  พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึก  พูดรายงาน  ชนิดและหน้าที่   ส่วนประกอบของคำในประโยค  เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น  ใช้คำราชาศัพท์  บอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  การแต่งบทร้อยกรอง  ใช้สำนวนได้ถูกต้อง  การสรุปเรื่องและข้อคิดจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน    บทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปความ  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการสื่อความ  กระบวนการแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติ  อธิบาย  บันทึก  การตั้งคำถาม  ตอบคำถาม  ใช้ทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง  รักการเรียนภาษาไทย

เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริตใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการทำงาน    อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ   สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 

ตัวชี้วัด  

ท 1.1         ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8

ท 2.1         ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8, ป.5/9

ท 3.1         ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5

ท 4.1         ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7

ท 5.1         ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4

 

รวมทั้งหมด  33  ตัวชี้วัด

 

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

33 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8?

-ตัวการันต์ -การอ่าน
ชัวโมงที่ 100:00:00
ชั่วโมงที่ 200:00:00
ชั่งโมงที่ 300:00:00
ชั่วโมงที่ 400:00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9?

การอ่าน -โวหาร -บรรยายโวหาร -พรรณโวหาร สำนวน สุภาษิต คำพังเพย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11?

งานเขียน -การคัดลายมือ -การเขียนคำขวัญ -การเขียนคำอวยพร -การจดหมาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เรื่องการเขียนย่อความ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การเขียนจดหมายส่วนตัว

หน่วยการเรียนที่ 11 แผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 10 การอ่านคล่อง

หย่วยการเรียนรู้ที 10 อ่านคล่อง ต้องรู้วิธี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วรรณคดี บทร้อยกรอง

About the instructor

0 (0 ดาว)

1 คอร์ส

45 ผู้เรียน

ฟรี

Want to receive push notifications for all major on-site activities?