0(0)

พลศึกษา พ15101 ป.5 ภาคเรียนที่ 2

คำอธิบาย

อธิบายรายวิชา
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                                                                   ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา  พ 1501                                                                                         เวลา 20 ชั่วโมง/เทอม

        ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายความสำคัญและการดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ
การเจริญเติบโต และพัฒนาการ อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ การดูแลตนเอง และการวางตัวที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทย อธิบายความสำคัญของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย และระบุพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน วิเคราะห์ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด และผลกระทบของการใช้ยาและสารเสพติดที่มีต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการใช้ยาและหลีกเลี่ยงสารเสพติด และวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อ
ที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ

       ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ และค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้สร้างเสริมสุขภาพ วิเคราะห์สื่อโฆษณาในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีเหตุผล วิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน

       ปฏิบัติกิจกรรม ทดสอบ ควบคุมการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน และควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะการเคลื่อนไหวตามแบบที่กำหนด การรับแรง การใช้แรง และความสมดุล ออกกำลังกายอย่างมีรูปแบบและปฏิบัติตามกฎ กติกา การเล่นเกมกีฬาไทยและกีฬาสากล ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นเกมกีฬา และมีน้ำใจนักกีฬา

       โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูล การแก้ปัญหา และการอภิปราย

       เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีทักษะสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถตัดสินใจและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และมีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมทางกาย

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

14 บทเรียน20h

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กิจกรรมทางกายและกีฬา?

บทที่ 2 กีฬา
บทที่ 2 กีฬา20:00:00
พลศึกษา ชั่วโมงที่ 1 เทอม 2/2564 เรื่องการวอร์มร่างกาย ประถมศึกษาปีที่ 500:00:00
พลศึกษา ชั่วโมงที่ 2 เทอม 2/2564 เรื่องการวอร์มร่างกาย ประถมศึกษาปีที่ 500:00:00
พลศึกษา ชั่วโมงที่ 3 เทอม 2/2564 เรื่องการวอร์มร่างกาย ประถมศึกษาปีที่ 500:00:00
พลศึกษา ชั่วโมงที่ 4 เทอม 2/2564 เรื่องการวอร์มร่างกาย ประถมศึกษาปีที่ 500:00:00
พลศึกษา ชั่วโมงที่ 5 เทอม 2/2564 เรื่องการทดสอบสมรรถภาพทางกาย วิ่งเก็บของ ประถมศึกษาปีที่ 500:00:00
พลศึกษา ชั่วโมงที่ 6 เทอม 2/2564 เรื่องการทดสอบสมรรถภาพทางกายวิ่งเก็บของ ประถมศึกษาปีที่500:00:00
พลศึกษา ชั่วโมงที่ 7 เทอม 2/2564 เรื่องการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ลุก – นั่ง /นั่งรูปตัววี กล้ามท้อง ประถมศึกษาปีที่ 500:00:00
พลศึกษา ชั่วโมงที่ 8 เทอม 2/2564 เรื่องการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ลุก – นั่ง ประถมศึกษาปีที่ 500:00:00
พลศึกษา ชั่วโมงที่ 9 เทอม 2/2564 เรื่องการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ลุก – นั่ง ประถมศึกษาปีที่ 500:00:00
พลศึกษา ชั่วโมงที่ 10 เทอม 2/2564 เรื่องการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ลุก – นั่ง ประถมศึกษาปีที่ 500:00:00
พลศึกษา ชั่วโมงที่ 11 เทอม 2/2564 คลิป/วิดีโอ เรื่องการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ลุก – นั่ง ประถมศึกษาปีที่ 500:00:00
พลศึกษา ชั่วโมงที่ 12 เทอม 2/2564 เรื่องการทดสอบสมรรถภาพทางกาย วิ่ง 50 เมตร ประถมศึกษาปีที่ 500:00:00
พลศึกษา ชั่วโมงที่ 13 เทอม 2/2564 ถ่ายรูปภาพ/คลิปวิดีโอ เรื่องการทดสอบสมรรถภาพทางกาย วิ่ง 50 เมตร ประถมศึกษาปีที่ 500:00:00

About the instructor

การศึกษา: ปริญญาตรีพลศึกษา - ปริญญาโทพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
0 (0 ดาว)

4 คอร์ส

70 ผู้เรียน

ฟรี

สิ่งที่รวมในคอร์ส

  • ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย

ความต้องการ

  • นักเรียนรู้เรื่องกิจกรรมทางกาย

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5

Want to receive push notifications for all major on-site activities?