การสร้างภาพเคลื่อนไหว ป.4 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รหัสวิชา  น 14104  รายวิชา  การสร้างภาพเคลื่อนไหว                   ภาคเรียนที่ 1 – 2  เวลา 40 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค  =  80 : 20                                                           จำนวน  0.5  หน่วยกิต

 

ศึกษาความหมายของข้อมูล  แหล่งข้อมูล   ประเภทของข้อมูล ประโยชน์ของข้อมูล รวบรวมข้อมูล   ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่าง     ถูกวิธี  การใช้อินเทอร์เน็ต   การใช้งานโปรแกรม Ms PowerPoint  ในการนำเสนอ จัดรูปแบบ ภาพนิ่ง  แทรกตารางและแผนภูมิในงานนำเสนอ  นำเสนองานภาพนิ่ง 

โดยการสืบค้น  รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใกล้ตัว  และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ตลอดจนสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู้  สร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งที่ได้เรียน  สามารถนำไปใช้     ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  เห็นคุณค่า ความสำคัญของชิ้นงานที่สร้างขึ้น

 

ผลการเรียนรู้

 1. ใช้งานโปรแกรม Ms PowerPoint ในการนำเสนอ จัดรูปแบบ ภาพนิ่งได้
 2. แทรกตารางและแผนภูมิในงานนำเสนอได้
 3. นำเสนองานภาพนิ่งได้

รวมทั้งหมด   3   ผลการเรียนรู้

What Will You Learn?

 • วิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหว เป็นวิชาที่ใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint ในการเรียน ซึ่งวิชานี้ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกใช้การสร้างงานนำเสนอ ซึ่งสามารถนำเสนอได้ในรูปแบบของ ข้อความ รูปภาพ เสียง และวิดีโอได้ และยังสามารถนำไปใช้ในการสร้างงานในชีวิตประจำวันได้

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักกับโปรแกรม Microsoft Powerpoint

 • แนะนำการเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Powerpoint สัปดาห์ที่ 1
  00:00
 • ความหมายของโปรแกรม Microsoft Powerpoint สัปดาห์ที่ 2
  00:00
 • ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Powerpoint สัปดาห์ที่ 3
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?