วิชาการงานอาชีพ ง31101 ม.4 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ง 33101    การงานอาชีพ                                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4                    ภาคเรียนที่ 1                      เวลา 20 ชั่วโมง                   0.5 หน่วยกิต

อธิบาย วิธีการทำงานและทักษะกระบวนการทำงานเพื่อการดำรงชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน เช่น งานบ้าน (การดูและรักษาบ้าน อาหารและโภชนาการเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย)             งานประดิษฐ์  ศึกษา ค้นคว้าและปฎิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการปฎิบัติการทำงานที่มีประสิทธิภาพ หน้าที่และบทบาทของตนเอง/บ้านของเรา/แต่งตัวให้ดูดี/การปลูกพืชไร้ดิน โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานร่วมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำ งาน และทักษะการแสงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความรู้ ความรู้ความเข้าใจในวิธีการทำงานและสร้างสรรค์ผลงาน สามารถนำ ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน และมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รหัสและตัวชี้วัด
ง 1.1 ม 4/1 ม 4/2 ม 4/3 ม 4/4 ม 4/5 ม 4/6
ง 4.1 ม 4/1 ม 4/2 ม 4/3
รวม   9 ตัวชี้วัด

Show More

What Will You Learn?

  • - สามารถวางแผนการทำงานภายในครอบครัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  • - สามารถลงมือปฏิบัติงานภายในบ้านได้อย่างถูกต้อง

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยที่ 1 หลักการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต

  • หน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของครอบครัว
  • หน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?