โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 4 ว32263 ม.5 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รหัส ว32263 รายวิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 3                            ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค = 70 : 30                                                จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษาและเกี่ยวกับการเกิดเมฆ เสถียรภาพอากาศ แนวปะทะอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ข้อมูลสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก เช่น ปรากฏการณ์เอลนีโญและลาณีญา ปรากฏการณ์เรือนกระจก การเกิดคลื่นความร้อน สามารถอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการพยากรณ์อากาศ การตรวจสอบอากาศ ขั้นตอนการพยากรณ์อากาศ วิธีการพยากรณ์อากาศ และแผนที่อากาศได้ การทำความเข้าใจของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกจะทำให้เข้าใจเนื้อหาที่เรียนเพิ่มขึ้น

โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบาย และสรุปผล เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ

มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม

ผลการเรียนรู้

 1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพอากาศและการเกิดเมฆ
 2. อธิบายการเกิดแนวปะทะอากาศแบบต่าง ๆ และลักษณะลมฟ้าอากาศที่เกี่ยวข้อง
 3. อธิบายปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน
 4. วิเคราะห์และอธิบายเหตุการณ์ที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และนำเสนอแนวปฏิบัติของ มนุษย์ที่มีส่วนช่วยในการชะลอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
 5. แปลความหมายสัญลักษญ์ลมฟ้าอากาศบนแผนที่อากาศ
 6. วิเคราะห์ และคาดการณ์ลักษณะลมฟ้าอากาศเบื้องต้นจากแผนที่อากาศและข้อมูลสารสนเทศอื่น ๆ เพื่อวางแผนในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศ

รวม 6 ผลการเรียนรู้

What Will You Learn?

 • 1. เนื้อหาเกี่ยวกับเสถียรภาพอากาศและการเกิดเมฆ
 • 2. เนื้อหาเกี่ยวกับการเกิดแนวปะทะอากาศแบบต่างๆ และลักษณะลมฟ้าอากาศที่เกี่ยวข้อง

About the instructor

Course Curriculum

บทที่ 10 เสถียรภาพอากาศและแนวปะทะอากาศ
1.การเกิดเมฆ 2.ลักษณะกลไกการเกิดเมฆ 3.ชนิดของเมฆ 4.เสถียรภาพอากาศ 5.แนวปะทะอากาศ

 • แบบทดสอบก่อนเรียน บทที่ 10 เสถียรภาพอากาศและแนวปะทะอากาศ
 • สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 1-3 เรื่องการเกิดเมฆ (1-4 พ.ย.64)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 1-3 เรื่องชนิดของเมฆ (8-12 พ.ย.64)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 3 ชั่วโมงที่ 1-3 เรื่องเสถียรภาพอากาศ (15-19 พ.ย.64)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 4 ชั่วโมงที่ 1-3 เรื่องแนวปะทะอากาศ (22-26 พ.ย.64)
  00:00

บทที่ 11 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก

 • แบบทดสอบก่อนเรียน บทที่ 11 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก
 • สัปดาห์ที่ 5 ชั่วโมงที่ 1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก (29 พ.ย.-3 ธ.ค.64)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 5 ชั่วโมงที่ 2-3 เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก (29 พ.ย.-3 ธ.ค.64)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 6 ชั่วโมงที่ 1-3 เรื่องข้อมูลสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก (7-9 ธ.ค.64)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 7 ชั่วโมงที่ 1 เรื่องปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา (13-17 ธ.ค.64)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 7 ชั่วโมงที่ 2-3 เรื่องปรากฏการณเรือนกระจก (13-17 ธ.ค.64)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 8 ชั่วโมงที่ 1-3 เรื่องคลื่นความร้อน (20-24 ธ.ค.64)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 10 ชั่วโมงที่ 1-3 เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อชะลอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก (4-7 ม.ค.65)

บทที่ 12 การพยากรณ์อากาศ

 • แบบทดสอบก่อนเรียน บทที่ 12 การพยากรณ์อากาศ
 • สัปดาห์ที่ 11 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง การพยากรณ์อากาศและการตรวจอากาศ (10-14 ม.ค.65)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 11 ชั่วโมงที่ 2-3 เรื่อง การตรวจอากาศผิวพื้น (10-14 ม.ค.65)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 12 ชั่วโมงที่ 1-2 เรื่อง การตรวจอากาศชั้นบน (17-21 ม.ค.65)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 12 ชั่วโมงที่ 3 เรื่อง การตรวจอากาศด้วยดาวเทียม (17-21 ม.ค.65)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 13 ชั่วโมงที่ 1-2 เรื่อง การตรวจอากาศด้วยเรดาร์ (24-28 ม.ค.65)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 14 ชั่วโมงที่ 1-3 เรื่อง ขั้นตอนการพยากรณอากาศ (31 ม.ค.-4 ก.พ. 65)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 15 ชั่วโมงที่ 1-3 เรื่อง วิธีการพยากรณ์อากาศ (7-11 ก.พ.65)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 16 ชั่วโมงที่ 1-3 เรื่อง แผนที่อากาศ (14-18 ก.พ.65)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 17 ชั่วโมงที่ 1-3 เรื่อง ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา (21-25 ก.พ.65)
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?