สมบัติของทรัพยากรแร่

ให้นักเรียนศึกษาสมบัติบางประการของแร่จากคลิปวิดีโอการทดลองนี้