Lesson: สมบัติของทรัพยากรแร่
About Lesson

ให้นักเรียนศึกษาสมบัติบางประการของแร่จากคลิปวิดีโอการทดลองนี้

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
0% Complete