หน่วยที่ 3 การตกแต่งเอกสาร?

เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้สําหรับการพิมพ์งานเอกสารต่าง ๆ เช่น จดหมาย รายงาน หนังสือ หนังสือราชการ วิทยานิพนธ์เป็นต้น และสามารถจัดรูปแบบของเอกสารให้ดู สวยงาม นอกจากนี้ยังสามารถสร้างงานพิมพ์แบบคอลัมน์ (Column) ได้และในเวอร์ชั่นปัจจุบันได้มี การปรับความสามารถของโปรแกรมให้น่าใช้และทันสมัยมากขึ้น

หน่วยที่ 4 ตารางและการสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์?

เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้สําหรับการพิมพ์งานเอกสารต่าง ๆ เช่น จดหมาย รายงาน หนังสือ หนังสือราชการ วิทยานิพนธ์เป็นต้น และสามารถจัดรูปแบบของเอกสารให้ดู สวยงาม นอกจากนี้ยังสามารถสร้างงานพิมพ์แบบคอลัมน์ (Column) ได้และในเวอร์ชั่นปัจจุบันได้มี การปรับความสามารถของโปรแกรมให้น่าใช้และทันสมัยมากขึ้น

หน่วยที่ 5 การนำเสนอผลงาน?

การนำเสนอผลงานของนักเรียนที่ได้สร้างขึ้นจากโปรแกรม Microsoft Powerpoint
การใช้ข้อความศิลป์ สัปดาห์ที่ 5-6
  • สัญลักษณ์ของอักษรศิลป์ คือ ตัว A เอียง สีน้ำเงิน
  • อักษรศิลป์จะมีหลายลักษณ์ สามารถสร้างเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวอักษรให้สวยงามขึ้น ในรูปของกล่องข้อความ สามารถเคลื่อนย้ายข้อความได้