รายการบทเรียน
หน่วยที่ 3 การตกแต่งเอกสาร
เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้สําหรับการพิมพ์งานเอกสารต่าง ๆ เช่น จดหมาย รายงาน หนังสือ หนังสือราชการ วิทยานิพนธ์เป็นต้น และสามารถจัดรูปแบบของเอกสารให้ดู สวยงาม นอกจากนี้ยังสามารถสร้างงานพิมพ์แบบคอลัมน์ (Column) ได้และในเวอร์ชั่นปัจจุบันได้มี การปรับความสามารถของโปรแกรมให้น่าใช้และทันสมัยมากขึ้น
0/6
หน่วยที่ 4 ตารางและการสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์
เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้สําหรับการพิมพ์งานเอกสารต่าง ๆ เช่น จดหมาย รายงาน หนังสือ หนังสือราชการ วิทยานิพนธ์เป็นต้น และสามารถจัดรูปแบบของเอกสารให้ดู สวยงาม นอกจากนี้ยังสามารถสร้างงานพิมพ์แบบคอลัมน์ (Column) ได้และในเวอร์ชั่นปัจจุบันได้มี การปรับความสามารถของโปรแกรมให้น่าใช้และทันสมัยมากขึ้น
0/6
หน่วยที่ 5 การนำเสนอผลงาน
การนำเสนอผลงานของนักเรียนที่ได้สร้างขึ้นจากโปรแกรม Microsoft Powerpoint
0/2
Lesson: การแทรกรูปภาพ สัปดาห์ที่ 7-8
About Lesson
Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
หน่วยที่ 3 การตกแต่งเอกสาร
เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้สําหรับการพิมพ์งานเอกสารต่าง ๆ เช่น จดหมาย รายงาน หนังสือ หนังสือราชการ วิทยานิพนธ์เป็นต้น และสามารถจัดรูปแบบของเอกสารให้ดู สวยงาม นอกจากนี้ยังสามารถสร้างงานพิมพ์แบบคอลัมน์ (Column) ได้และในเวอร์ชั่นปัจจุบันได้มี การปรับความสามารถของโปรแกรมให้น่าใช้และทันสมัยมากขึ้น
0/6
หน่วยที่ 4 ตารางและการสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์
เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้สําหรับการพิมพ์งานเอกสารต่าง ๆ เช่น จดหมาย รายงาน หนังสือ หนังสือราชการ วิทยานิพนธ์เป็นต้น และสามารถจัดรูปแบบของเอกสารให้ดู สวยงาม นอกจากนี้ยังสามารถสร้างงานพิมพ์แบบคอลัมน์ (Column) ได้และในเวอร์ชั่นปัจจุบันได้มี การปรับความสามารถของโปรแกรมให้น่าใช้และทันสมัยมากขึ้น
0/6
หน่วยที่ 5 การนำเสนอผลงาน
การนำเสนอผลงานของนักเรียนที่ได้สร้างขึ้นจากโปรแกรม Microsoft Powerpoint
0/2
0% Complete