โปรแกรมประมวลคำ ป.3 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา  น13103  รายวิชา  โปรแกรมประมวลคำ                           ภาคเรียนที่ 1 – 2  เวลา 40 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค  =  80 : 20                                           จำนวน  0.5  หน่วยกิต

 

ศึกษา   การค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอนและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ข้อมูลกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การทำงานของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รับข้อมูล อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล วิธีดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ   การบันทึกข้อมูล   การเปิดแฟ้มข้อมูล  การพิมพ์เอกสาร  การใช้โปรแกรม  Microsoft Word ในการจัดทำเอกสาร สร้างชิ้นงาน    และประยุกต์ใช้โปรแกรมให้สอดคล้องกับกลุ่มสาระต่างๆ

โดยการสืบค้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งที่ได้เรียน สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเห็นคุณค่า ความสำคัญของชิ้นงานที่สร้างขึ้น

 

ผลการเรียนรู้

 1. สามารถบันทึกข้อมูล เปิดแฟ้มข้อมูล และพิมพ์เอกสารได้
 2. ใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ในการจัดทำเอกสาร สร้างชิ้นงาน และประยุกต์ใช้

โปรแกรมให้สอดคล้องกับกลุ่มสาระต่างๆ

 1. เห็นคุณค่า ความสำคัญของชิ้นงาน

รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้

Show More

What Will You Learn?

 • นักเรียนสามารถเรียนรู้วิชา โปรแกรมประมวลคำ(word) เพื่อสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนไปใช้ในการพิมพ์เอกสารได้ในชีวิตประจำวัน

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Word

 • ความหมายของโปรแกรม Microsoft Word สัปดาห์ที่ 1
  00:00
 • การเรียกใช้งานโปรแกรม Word สัปดาห์ที่ 2
  00:00
 • ส่วนประกอบของหน้าจอในโปแกรม Word สัปดาห์ที่ 3
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างเอกสารด้วยเวิร์ด

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?