แอนนิเมชั่นแอนด์มัลติมีเดีย ว31286 ม.4 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างภาพเบื้องต้น วิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  การทำภาพเคลื่อนไหวพื้นฐานประเภทของรูปภาพ  โดยจัดเก็บในรูปภาพ การใส่สีให้กับวัตถุและเส้น การเลือกวัตถุต่างชิ้น คำสั่งเคลื่อนไหว การเปลี่ยนรูปทรงวัตถุ การเขียนคำสั่งให้โปรแกรมทำงานตามความต้องการเบื้องต้น การแทรกเสียง ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการการสร้างภาพเคลื่อนไหว และเทคนิคในด้านต่างๆอาธิ การกำหนดการเคลื่อนไหว การสร้างสีหน้าอารมณ์ให้กับตัวละคร การควบคุมการเคลื่อนไหว การทำเทคนิคพิเศษในการประมวลผลการนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบสื่ออื่นๆ โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) และการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project – based Learning) เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ และนำเสนอผ่านการทำกิจกรรมโครงงาน บูรณาการเทศกาลงานประเพณีของจังหวัดนครสวรรค์ การบูรณาการรู้จักโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะจากการนำวัสดุเหลือใช้ในโรงเรียนนำกับมาใช้ใหม่ในกระบวนการ 3Rs การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงาน วัฒนธรรมในอาเซียน และให้มีการสื่อสารสองภาษา เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในการวิเคราะห์ปัญหานำไปสู่การสร้างต้นแบบ ตลอดจนสามารถนำ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม กระบวนการเทคโนโลยี วิธีการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำรงชีวิต คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

ผลการเรียนรู้

 1. มีความรู้ ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้นได้
 2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับสื่ออื่นอย่างสร้างสรรค์ได้

รวม  2 ผลการเรียนรู้

What Will You Learn?

 • นักเรียนมีความรู้เรื่องอนิเมชั่นเบื้องต้น
 • นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมอนิเมชั่น

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยที่ 3 อนิเมชั่น
คำสำคัญ (เป็นความเรียง)

 • ประเมินตนเองก่อนเรียน
 • ประวัติศาสตร์อนิเมชั่น
 • ประเภทและชนิดของอนิเมชั่น
 • หลักพื้นฐานของอนิเมชั่น
 • การ์ตูนอนิเมชั่น
 • การเขียน Story Board

หน่วยที่ 4 การใช้โปรแกรมอนิเมชั่น
การนำเสนอภาพกราฟิกประกอบภาพเคลื่อนไหวนำเสนอข้อมูลที่สั้น กระชับ ชัดเจน และเน้นให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่ายด้วยพื้นฐานอนิเมชั่น

 • ความหมาย Application AnimeMaker
 • เครื่องมือ Application AnimeMaker

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?