แนะแนว ก32101 ม.5 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีเนื้อหาวิชาให้นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับตนเอง การสำรวจจุดเด่นและความสามารถพิเศษ การปรับปรุงพัฒนาทางด้านการเรียนและบุคลิกภาพ การพัฒนาและแก้ไขข้อบกพร่องในตนเอง การชื่นชมยินดีในความดีงามของผู้อื่น การเลือกรับข้อมูลข่าวสาร ผลกระทบของการตัดสินใจ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต ทักษะการสื่อสาร การเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส และการสร้างมนุษยสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ยอมรับชื่นชมตนเองและผู้อื่น สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้ มีทักษะในการสื่อสารมีความสามารถในการเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส สามารถนำคุณธรรมความดีของคนดีศรีสังคมไปปรับใช้กับชีวิตของตนเอง และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไป

เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขและเข้าใจในวัฒนธรรมและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดภาวการณ์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รู้จักรณรงค์ช่วยกันรักษ์สิ่งแวดล้อม และจัดการขยะภายในโรงเรียนหรือห้องเรียนตัวเองให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก รับประทานอาหารโดยไม่เหลือเศษอาหารให้เป็นขยะอินทรีย์ มีวาทศิลป์และในมารยาทในการพูด กล้าแสดงออก มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูง บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีซึ่งประกอบด้วย ความรู้และคุณธรรม

What Will You Learn?

 • นักเรียนวางแผนและตัดสินใจเลือกแนวทางในการศึกษาต่อเมื่อจบชั้น ม.6
 • นักเรียนกำหนดแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อการศึกษาต่อและอาชีพ
 • นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลของตนเองและเส้นทางสู่อาชีพที่ต้องการ
 • นักเรียนบอกคุณลักษณะที่ดีที่ควรพัฒนาและข้อจำกัดของตนเอง และผู้อื่น
 • นักเรียนตระหนักในคุณค่าของการใช้เวลาและการบริหารเวลาของตนได้

About the instructor

Course Curriculum

สัปดาห์ที่ 1 หลักสูตรที่น่าสนใจ
หลักสูตรเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ทำให้ปรัชญาหรือความมุ่งหมายทางการศึกษา บรรลุความมุ่งหมายเพราะหลักสูตรเป็นตัวกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ อีกทั้งเป็นการกำหนดแนวทางในการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เจตคติและค่านิยมในอันที่จะนำประเทศไปสู่ความเจริญในทุกๆด้าน

 • หลักสูตรที่น่านใจ

สัปดาห์ที่ 2 หลักสูตรที่น่าสนใจ2
หลักสูตรเปรียบเสมือนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและเป็นแนวทางสำคัญในการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของมาตรฐานการศึกษาในแต่ละประเทศ ทั้งนี้เพราะการศึกษาของแต่ละประเทศจะดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้เป็นสำคัญ หลักสูตรยังมีความสำคัญอีกประการหนึ่งต่อการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน กล่าวคือผู้สอนจะใช้หลักสูตรเป็นเสมือนแม่แบบในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่หลงทางและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างครบถ้วน สำหรับความสำคัญของหลักสูตรกับผู้เรียน หากหลักสูตรนั้นเป็นหลักสูตรที่ดีจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงสร้างทักษะอื่นๆทั้งการเคารพสิทธิมนุษยชนและสามารถยอมรับในความหลากหลายของผู้คนได้

 • หลักสูตรที่น่าสนใจ2

สัปดาห์ที่ 3 แนวทางการรับเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
การวางแผนพัฒนาตนเองเป็นสิ่งที่นักเรียนควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อมุ่งมั่นสู่เป้าหมายในอนาคต ทั้งนี้การรู้จัก เข้าใจ ยอมรับความสามารถ และรู้ความถนัดทางการเรียนของตนตามความเป็นจริงจะทำให้นักเรียน กำหนดเป้าหมายทางการเรียนได้สอดคล้องกับศักยภาพ สามารถพัฒนาตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษานั้น การพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านในการเลือกคณะ / สาขาวิชาในการศึกษา ระดับอุดมศึกษาเป็นการตัดสินใจที่สำคัญต่อการประกอบวิชาชีพในอนาคต จึงจำเป็นต้องพิจารณองค์ประกอบหลาย ๆ ด้านประกอบกัน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถวางแผน และตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความสนใจ ความสามารถ ความถนัด และบุคลิกภาพของตน

 • แนวทางการรับนักศึกษา ม.นเรศวร
  00:00

สัปดาห์ที่ 4 เอกสารน่ารู้
เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยการสมัครรับตรงแต่ละโครงการก็ต้องมีการส่งเอกสารที่สำคัญ ทั้งแบบส่งไปรษณีย์และอัพโหลดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ดังนั้นจึงต้องเตรียมความพร้อมกันก่อน

 • เอกสารประกอบการรับสมัคร

สัปดาห์ที่ 5 TGAT TPAT
การวางแผนพัฒนาตนเองเป็นสิ่งที่นักเรียนควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อมุ่งมั่นสู่เป้าหมายในอนาคต ทั้งนี้การรู้จัก เข้าใจ ยอมรับความสามารถ และรู้ความถนัดทางการเรียนของตนตามความเป็นจริงจะทำให้นักเรียนกำหนดเป้าหมายทางการเรียนได้สอดคล้องกับศักยภาพ สามารถพัฒนาตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษานั้น การพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านในการเลือกคณะ / สาขาวิชาในการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการตัดสินใจที่สำคัญต่อการประกอบวิชาชีพในอนาคต จึงจำเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบหลาย ๆ ด้านประกอบกัน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถวางแผน และตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความสนใจ ความสามารถ ความถนัด และบุคลิกภาพของตน

 • TGAT TPAT
  00:00

สัปดาห์ที่ 6 TCAS 65
เป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยระบบใหม่ โดย TCAS มีชื่อเต็มว่า Thai University Center Admission System ทั้งนี้ระบบการสอบแบบนี้เพื่อลดการสอบลง เหลือแค่การสอบกลางที่จัดสอบโดย สทศ. เพียง 3 อย่างเท่านั้น ได้แก่ GAT PAT , 9 วิชาสามัญ และ ONET และน้อง ๆ ที่สนใจจะสอบเข้าในอาชีพสายแพทย์ ก็จะมีการสอบความถนัดแพทย์ ที่จัดโดย กสพท. เข้ามาเพิ่ม ซึ่งจะเริ่มนำมาใช้ในปีการศึกษา 2561 เป็นระบบที่ออกแบบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

 • TCAS 65
  00:00

สัปดาห์ที่ 7 TCAS 65 (2)
เป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยระบบใหม่ โดย TCAS มีชื่อเต็มว่า Thai University Center Admission System ทั้งนี้ระบบการสอบแบบนี้เพื่อลดการสอบลง เหลือแค่การสอบกลางที่จัดสอบโดย สทศ. เพียง 3 อย่างเท่านั้น ได้แก่ GAT PAT , 9 วิชาสามัญ และ ONET และน้อง ๆ ที่สนใจจะสอบเข้าในอาชีพสายแพทย์ ก็จะมีการสอบความถนัดแพทย์ ที่จัดโดย กสพท. เข้ามาเพิ่ม ซึ่งจะเริ่มนำมาใช้ในปีการศึกษา 2561 เป็นระบบที่ออกแบบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

 • TCAS 65 (2)
  00:00

สัปดาห์ที่ 8 รู้เท่าทันพัฒนาการเรียน
ปัญหาของการเรียนเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ ผู้เรียนควรให้ความสนใจ ค้นหาสาเหตุและวิธีแก้ไข โดยขอคำแนะนำ หรือช่วยเหลือจากบุคคลใกล้ชิด อาจจะเป็นเพื่อน ครู อาจารย์ หรือผู้ปกครองก็ได้

 • รู้เท่าทันพัฒนาการเรียน
  00:00

สัปดาห์ที่ 10 แผนชีวิต แผนอนาคต
ชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ เมื่อรู้สึกเคว้งคว้าง หรือไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไปดี การวางแผนชีวิตอาจช่วยเราได้ ข้อดีของการวางแผนชีวิตคือทำให้เรารู้ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ขณะที่พบกับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโต

 • แผนชีวิต แผนอนาคต

สัปดาห์ที่ 11 วิธีการปฎิสธ
บางทีการมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่ปฏิเสธก็เป็นสิ่งที่ดี แต่การที่เราทำความดีเพื่อคนอื่นจนเราลำบากก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับเราเหมือนกัน เรามีทางออกมาให้ด้วยการพูดเหมือนตอบรับ แต่จริง ๆ มันคือ วิธีการปฏิเสธ แล้วทำอย่างไรไม่ให้การปฏิเสธของเรา ทำให้ผู้ถูกปฏิเสธเสียความรู้สึก

 • วิธีการปฎิเสธ

สัปดาห์ที่ 12 เพื่อนที่ปรึกษา
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า นักเรียน YC คือ นักเรียนที่รักและปรารถนาดีต่อเพื่อนได้รับการยอมรับ และไว้วางใจจากเพื่อน มีทักษะในการสื่อสาร มีความสามารถ ในการให้คำปรึกษา และช่วยเหลือเพื่อน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไม่ว่าในด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาอื่น ๆ เป็นฐาน ความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน โดยการดูแล ชี้แนะอย่างใกล้ชิดจากครูแนะแนว

 • เพื่อนที่ปรึกษา

สัปดาห์ที่ 13 เป้าหมายของฉัน
เป้าหมายในชีวิต และหลักการที่ดี จะส่งผลต่อคุณเปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางให้ชีวิต ทำให้ทุกๆวันของคุณมีคุณค่า ไม่อยู่แบบเรื่อยเปื่อยให้ชีวิตหมดไปวันๆ การตั้งเป้าหมายอาจไม่จำเป็นจะต้องมีอย่างเดียวหนึ่งคนอาจมีหลายเป้าหมายเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆในวันและวันแต่ละเดือนและแต่ปี เพื่อให้คุณไม่รู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจว่าทำไมนะ ทำอย่างไรก็ไม่ไปถึงเป้าหมายสักที หากใครยังคิดไม่ออกว่าเป้าหมายมีอะไรบ้าง

 • เป้าหมายของฉัน

สัปดาห์ที่ 14 เป้าหมายของฉัน2
เป้าหมายในชีวิต และหลักการที่ดี จะส่งผลต่อคุณเปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางให้ชีวิต ทำให้ทุกๆวันของคุณมีคุณค่า ไม่อยู่แบบเรื่อยเปื่อยให้ชีวิตหมดไปวันๆ การตั้งเป้าหมายอาจไม่จำเป็นจะต้องมีอย่างเดียวหนึ่งคนอาจมีหลายเป้าหมายเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆในวันและวันแต่ละเดือนและแต่ปี เพื่อให้คุณไม่รู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจว่าทำไมนะ ทำอย่างไรก็ไม่ไปถึงเป้าหมายสักที หากใครยังคิดไม่ออกว่าเป้าหมายมีอะไรบ้าง

 • เป้าหมายของฉัน 2
  00:00

สัปดาห์ที่ 15 การจัดอันดับ TCAS
TCAS เป็นรูปแบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ที่เข้ามาทดแทนระบบเดิมที่เรียกว่า แอดมิชชัน โดยจะต้องสอบวัดความรู้วิชาต่างๆ ให้ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งจะแบ่งการรับสมัครออกเป็นรอบต่างๆ ตามปฏิทินกำหนดสอบ ผู้ที่สมัครสอบจึงต้องติดตามข่าวสารในแต่ละปีอย่างใกล้ชิด

 • การจัดอันดับ TCAS

สัปดาห์ที่ 16 Friendship
กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมวัยรุ่นอย่างมาก คือ คนที่รัก หวังดีให้อภัยและคอยตักเตือน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อนมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการลด ละ เลิกพฤติกรรมที่ไม่พึงประประสงค์ต่าง ๆ ของวัยรุ่น

 • Friendship

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?