แนะแนว ก21101 ม.1 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีเนื้อหาวิชาให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุของปัญหา การตัดสินใจ และแก้ปัญหาของตนเอง การสำรวจจุดเด่น และความสามารถพิเศษของตนเอง การสำรวจความถนัด ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ การใช้ห้องสมุด การจำแนกข้อมูลข่าวสาร การรู้จักตนเองและผู้อื่น การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องชัดเจน การจำแนกอารมณ์ การแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม การใช้สาธารณสมบัติ การอยู่ร่วมกันและทำงานเป็นกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเกิดความรักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น การสำรวจตนเองในด้านต่าง ๆ สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเองได้ รู้จักวิธีการแสวงหาและนำเสนอข้อมูลสารสนเทศและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

What Will You Learn?

 • รู้จัก เข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 • บอกคุณลักษณะที่ดีที่ควรพัฒนาและข้อจำกัดของตนเอง และผู้อื่น
 • ยอมรับและเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล
 • วางแผนเข้าสู่อาชีพที่สอดคล้องกับความสนใจบุคลิกภาพ และความสามารถของตน
 • ตระหนักในคุณค่าของการใช้เวลาและการบริหารเวลาของตนได้

About the instructor

Course Curriculum

สัปดาห์ที่ 1 บริหารเวลาสู่การวางแผน
การพัฒนาตนเองเพื่อไปสู่เป้าหมายชีวิต ทั้งเป้าหมายการเรียนในระยะสั้น เป้าหมายการศึกษาต่อที่ จะนำไปสู่เป้าหมายอาชีพในอนาคตถือเป็นสิ่งสำคัญ หากนักเรียนมีเป้าหมายทางการเรียนที่ชัดเจนจะนำไปสู่การสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองเพื่อไปสู่เป้าหมายชีวิตที่กำหนดไว้ และการแบ่งเวลาในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ก็เป็นปัจจัยที่ช่วยให้มีเวลาสำหรับทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในอนาคต เพื่อนำไปสู่การสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่เป้าหมายชีวิตที่นักเรียนได้ตั้งไว้

 • บริหารเวลาสู่การวางแผน
  00:00

สัปดาห์ที่ 2 มองส่วนดีมีพลัง
การรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่า มีศักยภาพและภูมิใจในตนเอง ผู้ที่ตระหนักรู้คุณค่าในตนเองจะมีแนวคิดและวิธีการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องเหมาะสม รักตัวเองเป็น กล้าที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความสามารถในการปรับตัวได้ดี รวมทั้ง มองโลกในแง่ดีและมีเหตุผล ส่วนผู้ที่มีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองต่ำจะมีทัศนคติเชิงลบต่อตนเองและผู้อื่น ขาดความมั่นใจ กลัวความผิดพลาด รู้สึกว่าตัวเองไม่ดี เป็นภาระต่อผู้อื่น ไร้ค่า ไม่เป็นที่รัก และมีพฤติกรรมชอบเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น เป็นต้น

 • มองส่วนดีมีพลัง
  00:00

สัปดาห์ที่ 3 เรียนรู้หลักสูตร
หลักสูตรเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ทำให้ปรัชญาหรือความมุ่งหมายทางการศึกษา บรรลุความมุ่งหมายเพราะหลักสูตรเป็นตัวกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ อีกทั้งเป็นการกำหนดแนวทางในการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เจตคติและค่านิยมในอันที่จะนำประเทศไปสู่ความเจริญในทุกๆด้าน

 • รู้จักหลักสูตรกัน
  00:00

สัปดาห์ที่ 5 เอกสารน่ารู้
ปพ. หรือ เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเอกสารหลักฐานการศึกษาถือเป็นเอกสารสำคัญที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านต่างๆ

 • เอกสารน่ารู้
  00:00

สัปดาห์ที่ 6 รู้เท่าทันพัฒนาการเรียน
ปัญหาของการเรียนเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ ผู้เรียนควรให้ความสนใจ ค้นหาสาเหตุและวิธีแก้ไข โดยขอ คำแนะนำหรือช่วยเหลือจากบุคคลใกล้ชิด อาจจะเป็นเพื่อน ครู อาจารย์ หรือผู้ปกครองก็ได้

 • รู้เท่าทันพัฒนาการ
  00:00

สัปดาห์ที่ 7 บุคลิกภาพกับอาชีพ
บุคลิกภาพนั้นนอกจากจะเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้บุคคลแต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยส่วนตัวของแต่ละบุคคลแล้ว ยังสามารถมีส่วนช่วยในการเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับตัวคุณได้อีกด้วย

 • บุคลิกภาพกับอาชีพ
  00:00

สัปดาห์ที่ 8 บุคลิกภาพกับอาชีพ 2
บุคลิกภาพนั้นนอกจากจะเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้บุคคลแต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยส่วนตัวของแต่ละบุคคลแล้ว ยังสามารถมีส่วนช่วยในการเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับตัวคุณได้อีกด้วย

 • บุคลิกภาพกับอาชีพ 2

สัปดาห์ที่ 10 เทคนิคการสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์ คือการคุยอย่างมีจุดมุ่งหมาย ซึ่งนิยมใช้เป็นเครื่องมือวัดผลการศึกษาเกี่ยวกับ คุณลักษณะด้านความรู้สึกเป็นส่วนใหญ่ เช่น เกี่ยวกับบุคลิกภาพ การปรับตัว เจตคติ ความสนใจ

 • เทคนิคการสัมภาษณ์

สัปดาห์ที่ 11 วิธีการปฎิเสธ
บางทีการมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่ปฏิเสธก็เป็นสิ่งที่ดี แต่การที่เราทำความดีเพื่อคนอื่นจนเราลำบากก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับเราเหมือนกัน เรามีทางออกมาให้ด้วยการพูดเหมือนตอบรับ แต่จริง ๆ มันคือ วิธีการปฏิเสธ แล้วทำอย่างไรไม่ให้การปฏิเสธของเรา ทำให้ผู้ถูกปฏิเสธเสียความรู้สึก

 • วิธีการปฎิเสธ

สัปดาห์ที่ 12 รักเพื่อนต้องเตือนกัน
เพื่อน คือ "มิตรภาพที่ดี" ที่ช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายให้กับความรู้สึกของเราได้ แม้ว่า "เพื่อน" อาจจะไม่ได้เป็นทุกอย่าง ไม่ได้เป็นทั้งหมดในชีวิตของเราก็ตาม 

 • รักเพื่อนต้องเตือนกัน

สัปดาห์ที่ 13 คิดดี ไม่เครียด
คิดบวก เป็นการคิด การรู้สึก หรือการมองอย่างมีความหวังว่าต้องมีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นในอนาคต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งนับว่าเป็นพลังทางความคิดที่จะช่วยให้ผ่านพ้นสถานการณ์อันเลวร้ายไปได้ โดยการคิดบวกสามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆ ด้วยการคิดหรือพูดคุยกับตนเองก่อน

 • คิดดี ไม่เครียด

สัปดาห์ที่ 14 คิดดี ไม่มีเครียด2
คิดบวก เป็นการคิด การรู้สึก หรือการมองอย่างมีความหวังว่าต้องมีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นในอนาคต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งนับว่าเป็นพลังทางความคิดที่จะช่วยให้ผ่านพ้นสถานการณ์อันเลวร้ายไปได้ โดยการคิดบวกสามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆ ด้วยการคิดหรือพูดคุยกับตนเองก่อน

 • คิดดี ไม่มีเครียด2
  00:00

สัปดาห์ที่ 15 เป้าหมายของฉัน
เป้าหมายในชีวิต และหลักการที่ดี จะส่งผลต่อคุณเปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางให้ชีวิต ทำให้ทุกๆวันของคุณมีคุณค่า ไม่อยู่แบบเรื่อยเปื่อยให้ชีวิตหมดไปวันๆ การตั้งเป้าหมายอาจไม่จำเป็นจะต้องมีอย่างเดียวหนึ่งคนอาจมีหลายเป้าหมายเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆในวันและวันแต่ละเดือนและแต่ปี เพื่อให้คุณไม่รู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจว่าทำไมนะ ทำอย่างไรก็ไม่ไปถึงเป้าหมายสักที หากใครยังคิดไม่ออกว่าเป้าหมายมีอะไรบ้าง

 • เป้าหมายของฉัน

สัปดาห์ที่ 16 Friendship
กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมวัยรุ่นอย่างมาก คือ คนที่รัก หวังดีให้อภัยและคอยตักเตือน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อนมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการลด ละ เลิกพฤติกรรมที่ไม่พึงประประสงค์ต่าง ๆ ของวัยรุ่น

 • Friendship

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?