เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ ส31207 ม.4 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาเรื่องระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน อุปสงค์ อุปทาน หลักเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการกำหนดราคา และค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ
ศึกษาต้นทุนการผลิต องค์ประกอบของต้นทุนการผลิต การจำแนกต้นทุน การคำนวณต้นทุนการผลิต การผลิตกับกระบวนการทางเศรษฐกิจ วิธีการลดต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ที่มีผลต่อสังคมไทยและสังคมโลก

โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ อธิบาย   ระบุ  อภิปรายเกี่ยวกับ ระบบเศรษฐกิจของโลก  อุปสงค์ อุปทาน ต้นทุนการผลิต  ปัจจัยการผลิตพฤติกรรมของผู้ผลิต,ผู้บริโภค

มีจิตสำนึก รู้คุณค่า อนุรักษ์  ประพฤติปฏิบัติตนได้ถูกต้อง มีค่านิยมและพฤติกรรมที่ดี รวมถึงการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

What Will You Learn?

 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทาน

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ

 • สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง ความหมายของอุปสงค์,อุปทาน
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง กฎของอุปสงค์
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง กฎของอุปทาน
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 3 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง ประเภทอุปสงค์
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 3 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง ราคาดุลยภาพ
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 5 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง ต้นทุน
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 5 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง ความหมายของต้นทุนการผลิต
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ต้นทุนการผลิต

 • สัปดาห์ที่ 6 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง การจำแนกต้นทุน
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 6 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง องค์ประกอบของต้นตุนการผลิต
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 7 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง การคำนวณต้นทุนการผลิต
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 7 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง การผลิตกับกระบวนการทางเศรษฐกิจ
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 8 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง วิธีการลดต้นทุนการผลิต
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 8 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ปัจจัยการผลิต

 • สัปดาห์ที่ 10 ชั่วโมงที่ 2 เรื่องผลตอบแทนของที่ดิน(ปัจจัยการผลิต)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 10 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง ที่ดิน
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 11 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง แรงงาน (ปัจจัยการผลิต)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 11 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง ผลตอบแทนของแรงงาน (ปัจจัยการผลิต)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 12 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง ผลตอบแทนของทุน (ปัจจัยการผลิต)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 12 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง ทุน (ปัจจัยการผลิต)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 14 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง ผู้ประกอบการ
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 14 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง ผลตอบแทนของผู้ประกอบการ
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภค

 • สัปดาห์ที่ 15 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง พฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภค
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 15 ชั่วโมงที่ 2 ม.4/2 เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผู ,ผู้บริโภค
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 16 ชั่วโมงที่ 1 ม.4/2 เรื่อง ทฤษฎีการผลิต
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 16 ชั่วโมงที่ 2 ม.4/2 เรื่อง ทฤษฎีผู้บริโภค
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 17 ชั่วโมงที่ 1 ม.4/2 เรื่อง ทฤษฎีการกำหนดราคา
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 17 ชั่วโมงที่ 2 ม.4/2 เรื่อง นโยบายการตั้งราคา
  00:00

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภค
  00:00
 • แบบทดสอบ เรื่อง พฤติกรรมผูผลิต/ผู้บริโภค

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?