เศรษฐศาสตร์การเงิน ส32250 ม.5 ภาคเรียนที่ 2

Uncategorized
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

            การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินของโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การขยายตัวของตลาดการเงินและการลงทุนเกิดขึ้นทั้งในระดับทวิภาคี พหุภาคีและภูมิภาคมีความรุดหน้าอย่างมาก ตลาดการเงินมีความซับซ้อนและมีพลวัตมากขึ้น กอปรกับการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการเงินของโลกมีอยู่สูง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่งจะมีผลต่อเศรษฐกิจของอีกหลายประเทศในเวลาอันรวดเร็ว  มีผลกระทบรุนแรงและกว้างขวาง รวมถึงประเทศไทย จนทำให้ต้องเผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่มากขึ้น

         นอกจากนั้น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันเป็นไปอย่างก้าวกระโดด เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) หรือ ฟินเทค (FinTech) ได้เปลี่ยนโลกการเงินและเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนและการดำเนินกิจกรรมการให้บริการทางการเงินและการลงทุนอย่างมาก  ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา มีการกล่าวถึง “ฟินเทค” ในหลากหลายมิติ ทั้งในมิติของผลประโยชน์ที่มีต่อผู้ใช้บริการทางการเงินและประเทศโดยรวม และในมิติของผลกระทบต่อภาคการเงินการธนาคาร และการลงทุน (Disruption)

         การขาดแคลนบุคลากรในสายอาชีพทางเศรษฐศาสตร์การเงิน โดยเฉพาะผู้ที่มีความสามารถในการเข้าใจกลไกการทำงานของระบบเศรษฐกิจและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทางเศรษฐกิจกับการวิเคราะห์ทางการเงินด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงบุคลากรที่มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการเงินและสภาพแวดล้อมทางการเงินยุคใหม่ เป็นปัญหาหนึ่งที่ต้องได้รับการตอบสนองอย่างเร่งด่วนเพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ

About the instructor

Course Curriculum

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

  • รายได้ประชาชาติ วิชาเศรษฐศาสตร์ ม.5/2
    00:00
  • แบบทดสอบ รายได้ประชาชาติ
  • แบบฝึกหัด เศรษฐศาสตร์การเงิน
  • แบบทดสอบ เรื่อง รายได้ประชาชาติ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?