เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ว14101 ป.4 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาโดยใช้ข้อความ รหัสลำลอง หรือผังงาน ตลอดจนการเขียนโปรแกรม
อย่างง่ายด้วย Scratch ศึกษาการใช้งานอินเทอร์เน็ตการสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ต การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การนำเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ประเภทต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) วัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) กระบวนการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking Process) และวิธีการสอนโดยใช้เกม (Game) เพื่อเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จากการฝึกแก้ปัญหาต่าง ๆ ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติอย่างมีระบบ และสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
ในชีวิตประจำวันได้

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาข้อมูลส่วนตัว และการสื่อสารเบื้องต้นใน
การแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และนำเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถใน
การตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การนำเสนอข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์

 • การนำเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรมตารางทำงาน สัปดาห์ที่ 5 (29-3 ธ.ค. 64)
 • การป้อนข้อมูลใส่โปรแกรมตารางทำงาน สัปดาห์ที่ 6 (7-9 ธ.ค. 64)
 • การคำนวณเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรมตารางทำงาน สัปดาห์ที่ 7 (13-17 ธ.ค. 64)
 • ทบทวนเนื้อหาโปรแกรมตารางทำงาน สัปดาห์ที่ 8 (20-24 ธ.ค. 64)
 • การนำเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรมในการนำเสนองานในรูปแบบสไลด์ หรือภาพนิ่ง สัปดาห์ที่ 10 (4-7 ม.ค. 65)
 • การนำเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรมในการนำเสนองานในรูปแบบสไลด์ หรือภาพนิ่ง(ต่อ) สัปดาห์ที่ 11 (10-14 ม.ค. 65)
 • การใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน สัปดาห์ที่ 12 (17-21 ม.ค. 65)
 • สรุปสาระสำคัญการนำเสนอข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์ สัปดาห์ที่ 13 (24-28 ม.ค. 65)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย

 • การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย สัปดาห์ที่ 14 (31-4 ก.พ. 65)
 • พลเมืองดิจิทัล สัปดาห์ที่ 15 (7-11 ก.พ. 65)
 • ความรับผิดชอบของพลเมืองดิจิทัล สัปดาห์ที่ 16 (14-18 ก.พ. 65)
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?