เคมี 5 ว30225 ม.6 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ว30225 วิชาเคมี 5                                                       กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2                                      เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

 

ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์หรือพอลิเมอร์  วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์  ทดสอบและระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์  อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติของพอลิเมอร์สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างผลกระทบจากการใช้และการกำจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และแนวทางแก้ไข

โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ สามารถนำความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน สามารถจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

กำหนดปัญหาและนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางเคมี แสดงหลักฐานการบูรณาการความรู้ทางเคมีร่วมกับสาขาวิชาอื่น รวมทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจ นำเสนอผลงานหรือชิ้นงานที่ได้จากการแก้ปัญหา และแสดงหลักฐานการเข้าร่วมการสัมมนา การเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงานนิทรรศการ

โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ สามารถนำความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน สามารถจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

 

ผลการเรียนรู้

 1. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์หรือพอลิเมอร์
 2. วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์
 3. ทดสอบ และระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์
 4. อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติของพอลิเมอร์
 5. สืบค้นข้อมูล และนำเสนอตัวอย่างผลกระทบจากการใช้และการกำจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และแนวทางแก้ไข
 6. กำหนดปัญหาและนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางเคมีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรม
 7. แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู้ทางเคมีร่วมกับสาขาวิชาอื่น รวมทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจ
 8. นำเสนอผลงานหรือชิ้นงานที่ได้จากการแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 9. แสดงหลักฐานการเข้าร่วมการสัมมนา การเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงานนิทรรศการ

 

รวมผลการเรียนรู้ 9 ผลการเรียนรู้

What Will You Learn?

 • 1. สามารถระบุมอนอเมอร์ของพอลิเมอร์ได้
 • 2. สามารถระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์หรือพอลิเมอร์ได้
 • 3. สามารถทดสอบและระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการนำ ไปใช้ประโยชน์ได้
 • 4. สามารถอธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติของ พอ ลิเมอร์
 • 5. สามารถอธิบายผลของการปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์โดยการเติมสารเติมแต่ง การปรับเปลี่ยน โครงสร้างของพอลิเมอร์การสังเคราะห์โคพอลิเมอร์และการสังเคราะห์พอลิเมอร์นำ ไฟฟ้า
 • 6. สามารถนำ เสนอตัวอย่างผลกระทบจากการใช้และการกำ จัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ พร้อมทั้งแนวทางแก้ไข
 • 7. สามารถระบุปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางเคมีจากสถานการณ์ที่กำหนด
 • 8. สามารถออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางเคมีและวิธีการทางวิทยาศาสตร์
 • 9. สามารถใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและการบูรณาการความรู้ ทางเคมีร่วมกับศาสตร์อื่น แก้ปัญหาสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจ
 • 10. สามารถจัดทำรายงานการแก้ปัญหาโดยการบูรณาการความรู้
 • 11. สามารถนำเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

About the instructor

Course Curriculum

พอลิเมอร์

 • ทดสอบก่อนเรียน (สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมง 1)
 • พอลิเมอร์คืออะไร (สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมง 2)
  00:00
 • แบ่งตามชนิดมอนอเมอร์ (สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมง 3)
  00:00
 • แบบฝึกหัด

ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์

 • ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบเติม (สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมง 1)
  00:00
 • ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบควบแน่น (สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมง 2)
  00:00

โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์

 • โครงสร้างพอลิเมอร์ (สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมง 3)
  00:00
 • การทดสอบการเปลี่ยนแปลงของพอลิเมอร์เมื่อได้รับความร้อน (สัปดาห์ที่ 3 ชั่วโมง 1)
 • สมบัติพอลิเมอร์เมื่อได้รับความร้อน (สัปดาห์ที่ 3 ชั่วโมง 2)
  00:00
 • ยาง (สัปดาห์ 3 ชั่วโมง 3)
  00:00

การปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์

 • การเติมสารเติมแต่ง (สัปดาห์ที่ 5 ชั่วโมง 1)
  00:00
 • การปรับเปลี่ยนโครงสร้างพอลิเมอร์ (สัปดาห์ที่ 5 ชั่วโมง 2)
  00:00
 • การสังเคราะห์พอลิเมอร์นำไฟฟ้า (สัปดาห์ที่ 5 ชั่วโมง 3)
  00:00

การแก้ปัญหาขยะจากพอลิเมอร์

 • เส้นใย (สัปดาห์ 6 ชั่วโมง 1)
  00:00
 • ประโยชน์ของพอลิเมอร์ (สัปดาห์ที่ 6 ชั่วโมง 2)
  00:00
 • พลาสติกรีไซเคิล (สัปดาห์ที่ 6 ชั่วโมง 3)
  00:00
 • ไมโครพลาสติก (สัปดาห์ที่ 7 ชั่วโมง 2)
  00:00
 • แบบฝึกหัดประโยชน์พอลิเมอร์ (สัปดาห์ที่ 7 ชั่วโมง 1)

เคมีกับการแก้ปัญหา

 • สมบัติของพอลิเมอร์
  00:00
 • การทำฝนหลวง (สัปดาห์ 8 ชั่วโมง 1)
  00:00
 • การใช้ความรู้ทางเคมีในการแก้ปัญหา (สัปดาห์ 8 ชั่วโมง 2)
  00:00
 • การเขียนรายงานนำเสนอ (สัปดาห์ 8 ชั่วโมง 3)
  00:00

ติวเคมีสามัญ

 • ข้อ 1-2 สัปดาห์ 10 ชั่วโมงที่ 1
 • ข้อ 18,19 สัปดาห์ 13 ชั่วโมง 2
  00:00
 • ข้อ 11-12 ชั่วโมงที่ 3 สัปดาห์ 11
  00:00
 • ติวข้อ 15-16 สัปดาห์13 ชั่วโมง 1
  00:00
 • ข้อ 13-14 ชั่วโมงที่ 1 สัปดาห์ที่ 12
  00:00
 • ทบทวนสมดุลเคมี ชั่วโมง1 สัปดาห์14
  00:00
 • ติวข้อ 20 – 22 สัปดาห์ 14 ชั่วโมง 2
  00:00
 • ติวข้อ 23,26 สัปดาห์14 ชั่วโมงที่ 3
  00:00
 • ติวข้อ 27,28 ชั่วโมง1 สัปดาห์ 15
  00:00
 • ติวข้อ 34,36 สัปดาห์ 15 ชั่วโมง2
  00:00
 • ติวโอเน็ต สัปดาห์ 16-17
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?