หน่วยฝนจ๋า ชั้นอนุบาล1 ภาคเรียนที่ 1

Categories: ปฐมวัย, อ.1
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

แผนการจัดประสบการณ์ สาระที่ควรเรียนรู้ที่3 ธรรมชาติรอบตัวเด็ก เรื่องฝนจ๋า ชั้นอนุบาลที่ปีที่ 1 เป็นแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อให้เด็กได้รู้จัก การเกิดฝน  ปรากฏการทางธรรมชาติ ประโยชน์และโทษของฤดูฝน สัตว์ในฤดูฝน และการปฏิบัติตัวในฤดูฝน  แผนการจัดประสบการณ์นี้ใช้ในสัปดาห์ที่ 1 เป็นแผนการจัดประสบการณ์ที่บูรณาการ ด้านภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ ในการพัฒนาเด็กวัย 3 – 4 ปี ให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดยยึดเด็กเป็นสำคัญ มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบกระบวนการ เด็กได้รับการพัฒนาแบบองค์รวม ใช้หลักการเรียนรู้แบบบูรณาการ ในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย ใช้มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2540 เป็นเป้าหมายในการพัฒนาเด็ก   http://www.sjn.ac.th

What Will You Learn?

  • เด็กรู้จักฤดูกาลและการดูแลตนเอง โดการเลือกเครื่องแต่งกายได้อย่างเหมาะสม สามารถบอกการปฎิบัติตนในฤดูฝนได้ รู้จักการป้องกันตนเองไม่ให้เจ็บป่วยจากการเปลี่นแปลงของอากาศ

About the instructor

Course Curriculum

ฝนจ๋า

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?