สุขศึกษา พ23102 ม.3 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษา เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในแต่ละช่วงวัย วิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมไทย ของสังคมต่างชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของวัยรุ่น อนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว และวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ สาเหตุ และแนวทางป้องกันและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว กำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่างๆ โดยคำนึงถึงความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ ป้องกันตนเองจากโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของคนไทยปัญหาด้านสาธารณสุขของจังหวัดนครสวรรค์ในเรื่องโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน โดยการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพที่แตกต่างของแต่ละชุมชน ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างถูกวิธี จัดการเวลาในการออกกำลังกาย การพักผ่อน และการสร้างเสริมสมรรถภาพตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสม

โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการวิเคราะห์ และอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สำนึกในคุณค่าและศักยภาพของตนเอง เพื่อให้สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำประสบการณ์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิต บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีซึ่งประกอบด้วย ความรู้และคุณธรรม

About the instructors

Course Curriculum

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
การเจ็บป่วยและการตายของคนไทยอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตู ซึ่งล้วนแต่นำไปสู่การเกิดโรคต่างๆได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อหรือโรคไม่ติดต่อก็ตามโดยถือว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ต้องเร่งหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขการมีความรู้ความเข้าใจต่อโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทยรวมถึงมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางป้องกันโรคที่เหมาะสมนอกกจากจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้แล้วยังมีส่วนช่วยสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้อื่นด้วย

  • โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ชั่วโมง 1-2
    00:00
  • แบบทดสอบก่อนเรียน
  • โรคไม่ติดต่อ 1
    00:00
  • โรคไม่ติดต่อ 2
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?