สุขศึกษา พ14101 ป.4 ภาคเรียนที่ 2/2565

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา สุขศึกษา                                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                                                                                    ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา พ14101                                                                                                                เวลา  20 ชั่วโมง/เทอม

ศึกษา วิเคราะห์  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจตามวัย (ในช่วงอายุ 9-12  ปี)   ความสำคัญของกล้ามเนื้อกระดูกและข้อที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ  การดูแลรักษากล้ามเนื้อกระดูกและข้อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ   คุณลักษณะของความเป็นเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว  พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย วิธีการปฏิเสธการกระทำที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ ผลพัฒนาการของตนเองในการออกกำลังกาย เล่นเกม และเล่นกีฬา  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ การจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อสุขภาพ สภาวะอารมณ์และความรู้สึก ผลที่มีต่อสุขภาพ ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ความสำคัญของการใช้ยาและหลักการใช้ยาอย่างถูกวิธี วิธีปฐมพยาบาล ผลเสียของการสูบบุหรี่และดื่มสุรา

ปฏิบัติ แสดงคำพูดหรือท่าทาง พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย วิธีการปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิด  สารเคมี  แมลงสัตว์กัดต่อยและการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

ปฏิบัติกิจกรรม ทดสอบ ควบคุมการเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานได้ทั้งแบบอยู่กับที่ แบบ  เคลื่อนที่ และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ  กายบริหารมือเปล่าประกอบจังหวะ   เกมเล่นเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด  การเล่นกีฬาพื้นฐาน  ตามกฎ  กติกาการเล่น  สมรรถภาพทางกาย

โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ  ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย  กระบวนการคิด การสืบค้นข้อมูล  การแก้ปัญหา และการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถตัดสินใจ  และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และมีจริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม

Show More

What Will You Learn?

 • นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา

About the instructor

Thanawarat Makfuk
การศึกษา: ปริญญาตรีพลศึกษา - ปริญญาโทพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ดูแลสุขภาพ
บทที่ 1 สิ่งแวดล้อมรอบตัว

 • บทที่ 2 อารมณ์กับสุขภาพ
  20:00:00
 • สุขศึกษา ชั่วโมงที่ 1 เทอม 2/2564 เรื่องความหมายและความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ประถมศึกษาปีที่ 4
  00:00
 • สุขศึกษา ชั่วโมงที่ 2 เทอม 2/2564 เรื่องความหมายและความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ประถมศึกษาปีที่ 4
  00:00
 • สุขศึกษา ชั่วโมงที่ 3 เทอม 2/2564 เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ ประถมศึกษาปีที่ 4
  00:00
 • สุขศึกษา ชั่วโมงที่ 4 เทอม 2/2564 เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ ประถมศึกษาปีที่ 4
  00:00
 • สุขศึกษา ชั่วโมงที่ 5 เทอม 2/2564 เรื่องวิธีปฏิบัติตนเพื่อสิ่งแวดล้อม ประถมศึกษาปีที่ 4
  00:00
 • สุขศึกษา ชั่วโมงที่ 6 เทอม2/2564 แบบฝึกหัดเรื่องวิธีปฏิบัติตนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
  00:00
 • สุขศึกษา ชั่วโมงที่7 เทอมที่2/2564 เรื่องการจัดบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะ ประถมศึกษาปีที่4
  00:00
 • สุขศึกษา ชั่วโมงที่ 8 เทอมที่2/2564 เรื่องการจัดบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะ ประถมศึกษาปีที่ 4
  00:00
 • สุขศึกษา ชั่วโมงที่ 9 เทอม 2/2564 เรื่องอารมณ์กับสุขภาพ ประถมศึกษาปีที่ 4
  00:00
 • สุขศึกษา ชั่วโมงที่ 10 เทอม 2/2564 เรื่องอารมณ์กับสุขภาพ ประถมศึกษาปีที่ 4
  00:00
 • สุขศึกษา ชั่วโมงที่ 11 เทอม 2/2564 แบบฝึกหัดเรื่องอารมณ์กับสุขภาพ ประถมศึกษาปีที่ 4
  00:00
 • สุขศึกษา ชั่วโมงที่ 12 /2564 เรื่องอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประถมศึกษาปีที่ 4
  00:00
 • สุขศึกษา ชั่วโมงที่ 13 /2564 แบบฝึกหัดเรื่องอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประถมศึกษาปีที่ 4
  00:00
 • สุขศึกษา ชั่วโมงที่ 14/2564 เรื่องฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประถมศึกษาปีที่ 4
  00:00
 • สุขศึกษา ชั่วโมงที่ 15/2564 เรื่องฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประถมศึกษาปีที่ 4
  00:00
 • สุขศึกษา ชั่วโมงที่ 16 เทอม 2/2565 แบบฝึกหัดเรื่องฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประถมศึกษาปีที่ 4
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ชีวิตปลอดภัย

 • สุขศึกษา ชั่วโมงที่ 17/2565 เรื่องการใช้ยา ประถมศึกษาปีที่ 4
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?