สุขศึกษา พ12101 ป.2 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะ หน้าที่ และวิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายในที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย รู้จัก เข้าใจ และดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัว รู้และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว บทบาทของเพื่อนและบทบาทของตนเองที่เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน และเกิดความภาคภูมิใจในตนเองพร้อมปฏิบัติพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีสุขภาพที่ดี ตามหลักวิธีการดูแลสุขภาพร่างกายตามหลัก 6 อ. เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ รู้จักการเลือกของใช้และของเล่นที่เหมาะสมและไม่เกิดอันตราย เมื่อมีอาการเจ็บป่วยสามารถบอกลักษณะอาการ สาเหตุ และการรักษาเบื้องต้นที่เหมาะสม ปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทางน้ำ ทางบก และอัคคีภัยในท้องถิ่นนครสวรรค์ การปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้ยาอย่างเหมาะสม และระบุโทษของสารเสพติด สารอันตรายใกล้ตัวและวิธีป้องกันที่เหมาะสม

มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ แบบใช้อุปกรณ์ประกอบ การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมตามคำแนะนำ เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและปลอดภัย

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย การสืบค้นข้อมูล การแก้ปัญหา การระดมสมอง และการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีทักษะสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถตัดสินใจ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และมีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีซึ่งประกอบด้วย ความรู้และคุณธรรม

What Will You Learn?

 • บอกลักษณะของผู้มีสุขภาพดีได้
 • เลือกกกินอาหารที่มีประโยชน์ได้
 • ระบุของเล่นของใช้ที่มีผลเสียต่อสุขภาพได้
 • อธิบายอาการและวิธีการป้องกันการเจ็บป่วย การบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อมีอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บได้

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รักสุขภาพ
บทที่ 1 สุขภาพของเรา

 • สัปดาห์ที่ 1-4 ชั่วโมง 1 สุขภาพของเรา
  00:00
 • แบบทดสอบ สุขภาพของเรา
 • สัปดาห์ที่ 5-8 ชั่วโมง 2 อาหารดีมีประโยชน์
  00:00
 • แบบฝึกหัด อาหารดีมีประโยชน์

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?