สุขศึกษา พ11101 ป.1 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย สมาชิกในครอบครัว ความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว สิ่งที่ชื่นชอบและความภาคภูมิใจในตนเอง ลักษณะและความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง หรือความแตกต่างระหว่างสังคมไทยกับสังคมในกลุ่มประเทศอาเซียนอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง สิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายภายในบ้านและโรงเรียน สาเหตุของการเกิดอันตรายจากการเล่น

ปฏิบัติตนในการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก การดูแลตนเองตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น การขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียน การป้องกันอันตรายภายในบ้านและโรงเรียนที่เกิดจากการเล่น และการป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นในชุมชนในท้องถิ่นนครสวรรค์

มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ แบบใช้อุปกรณ์ประกอบ การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมตามคำแนะนำ

โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย กระบวนการคิด การสืบค้นข้อมูล           การแก้ปัญหาและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถตัดสินใจ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และมีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีซึ่งประกอบด้วย ความรู้และคุณธรรม การบูรณาการ “รักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ” วิธีป้องกันขยะในโรงเรียน ลดการใช้โฟม และถุงพลาสติกเพื่อลดภาวะโลกร้อน

 

What Will You Learn?

 • ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติตามคำแนะนำ
 • บอกอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อมีอาการเจ็บป่วย

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพ
บทที่ 1 สุขภาพของเรา

 • สัปดาห์ที่ 1-4 ชั่วโมง 1 สุขภาพของเรา
  00:00
 • แบบทดสอบ เรื่อง สุขภาพของเรา
 • สัปดาห์ที่ 5-8 ชั่วโมง 2 อาการเจ็บป่วยที่ควรรู้
  00:00
 • แบบฝึกหัด อาการเจ็บป่วยที่ควรรู้

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?