สุขศึกษา พ 16101 ป.6 ภาคเรียนที่ 1

Categories: ป.6
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                                                    เวลา  40  ชั่วโมง

วิชาสุขศึกษา

          ศึกษา  สังเกต  รวบรวมข้อมูล  ข้อปฏิบัติต่างๆ  อภิปราย  ซักถาม  บันทึก  หาคำตอบ   อธิบาย  แลกเปลี่ยนข้อมูล  คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับตน  และผลกระทบที่มีต่อสุขภาพ  คิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์เกี่ยวกับสุขภาพบนพื้นฐานความเป็นจริง    เกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างและหน้าที่การทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกาย  การป้องกัน  ดูแลอวัยวะในระบบต่างๆ  สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ  โรคติดต่อที่สำคัญที่ระบาดในปัจจุบัน  ภัยธรรมชาติ  การใช้ยาผิด  สารเคมี  สารเสพติด  การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  และหลีกเลี่ยงปัญหาการตั้งครรภ์  เลือกออกกำลังกาย  พักผ่อน  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  กำหนดแนวปฏิบัติของตนในการเสริมสร้างสุขภาพ

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ  แสวงหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล  เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะการดำเนินชีวิต  เป็นผู้มีสุขบัญญัติที่ดี  มีจิตสำนึกในการดูแลและรับผิดชอบต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเอง  ครอบครัวและส่วนรวม  เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ  จัดการกับความขัดแย้ง  ความเครียด  และปัญหาทางอารมณ์  มีการแสวงหา  เลือก  และใช้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีคุณธรรมจริยธรรม

About the instructor

Course Curriculum

ระบบหายใจ

  • ชั่วโมงที่ 1 หน้าที่และอวัยวะของระบบหายใจ
    00:00
  • ชั่วโมงที่ 2 การทำงานและวิธีดูแลระบบหายใจ
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?