รายการบทเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สุขภาพของเรา
การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ การดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด จะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย
0/5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความปลอดภัยในชีวิต
Lesson: สุขบัญญัติแห่งชาติ 2
About Lesson

4.กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด

-เลือกซื้ออาหารที่สด สะอาด ปราศจากสารอันตราย

-กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ

-ไม่กินอาหารที่ใส่สี มีสารอันตราย

-กินอาหารให้เป็นเวลา

-กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ในปริมาณที่พอเหมาะ

-ดื่มน้ำสะอาด

-หลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัด เค็มจัดเปรี้ยวจัด เผ็ดจัด และของหมักดอง

5.งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการสำส่อนทางเพศ

-งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน

-สร้างเสริมค่านิยม รักเดียวใจเดียว รักนวลสงวนตัว ไม่ชิงสุกก่อนห่าม (มีคู่ครองเมื่อถึงเวลาอันควร)

6.สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น

-สมาชิกในครอบครัวช่วยเหลือกันทำงานบ้าน

-มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในครอบครัว

-มีการปรึกษาหารือกับสมาชิกในครองครัวเมื่อมีปัญหา

-เผื่อแผ่น้ำใจไมตรีให้กับสมาชิกในครอบครัว

-มีกิจกรรมรื่นเริงสังสรรค์และพักผ่อนภายในครอบครัว

7.ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท

-ระมัดระวังในการป้องกันอุบัติภัยภายในบ้าน เช่น ไฟฟ้า เตาแก๊ส ของมีคม จุดธูปเทียนบูชาพระ ไม้ขีดไฟ เป็นต้น

-ระมัดระวังในการป้องกันอุบัติภัยในที่สาธารณะ เช่น ปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัยจากการจราจรทางบก ทางน้ำ ป้องกันอันตรายจากโรงฝึกงาน ห้องปฏิบัติการ เขตก่อสร้าง หลีกเลี่ยงการชุมนุมห้อมล้อมในขณะเกิดอุบัติภัย

8.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจสุขภาพประจำปี

 – ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง

ออกกำลังกายและเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและวัย

-เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายอย่างสนุกสนาน

-ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9.ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ

-พักผ่อนให้เพียงพอ

-เมื่อมีปัญหาไม่สบายใจ ควรหาทางผ่อนคลายโดยการปรึกษาผู้ใกล้ชิดที่ไว้ใจได้หรือเข้าหาสิ่งบันเทิงใจ เช่น เล่นกีฬา ฟังเพลง ดูภาพยนตร์ เป็นต้น

-ช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา

-มองโลกในแง่ดี คิดในแง่บวก รู้จักการให้อภัย

10.มีสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม

-ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด

-อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น ชุมชน ป่า น้ำ สัตว์ป่า เป็นต้น

-ทิ้งขยะในที่รองรับ

-หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พลาสติก สเปรย์ เป็นต้น

-มีและใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ

-มีการกำจัดน้ำทิ้งในครัวเรือนและโรงเรียนที่ถูกต้อง

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สุขภาพของเรา
การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ การดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด จะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย
0/5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความปลอดภัยในชีวิต
0% Complete