รายการบทเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สุขภาพของเรา
การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ การดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด จะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย
0/5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความปลอดภัยในชีวิต
Lesson: ข่าวสารสุขภาพ
About Lesson

สาระสำคัญ:การรับข่าวสารสุขภาพช่องทางต่างๆมีประโยชน์ในการนำมาใช้เสริมสร้างสุขภาพ

สิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้

1.ข้อมูลสุขภาพ คืออะไร

2.แหล่งข้อมูลและวิธีค้นหาข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

3.การใช้ข้อมูลข่าวสารในการสร้างเสริมสุขภาพ

จากภาพ..นักเรียนจะทราบข่าวสารสุขภาพจากสถานที่ประเภทนี้ได้อย่างไร??

1.ข้อมูลสุขภาพ คืออะไร??

     คือ สิ่งที่สื่อให้ทราบถึงเรื่องราวหรือข้อเท็จจริงด้านสุขภาพ  เพื่อให้เราใช้ในการดูแล ป้องกัน และสร้างเสริมสุขภาพได้อย่างถูกต้อง

2.แหล่งข้อมูลและวิธีการค้นหาข้อมูล

ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆที่พบในปัจจุบัน สามารถสืบค้นได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนี้

2.1 สถานบริการสุขภาพ

 • สถานีอนามัย ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนระดับตำบลในเรื่องเกี่ยวกับอนามัยเบื้องต้น

 • โรงพยาบาล ให้บริการด้านการตรวจรักษา ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

 • ศูนย์บริการสาธารณสุข ให้บริการด้านการตรวจรักษาส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

 • สาธารณสุขจังหวัด ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแก่ประชาชนในจังหวัด

2.2 อินเทอร์เน็ต

 • www.thaihealth.or.th เว็บไซต์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 • www.anamai.moph.go.th เว็บไซต์ของกรมอนามัยให้ข้อมูลด้านสุขอนามัย

 • www.ocph.go.th  เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สบค.) ให้ข้อมูลและแนะนำผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ

 • www.moph.go.th/ เว็ปไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อมูลทางด้านสาธารณสุขแก่บุคคลทั่วไป

 • www.fda.moph.go.th เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

2.3 สายด่วนสุขภาพ

 • 1156 สายด่วนผู้บริโภค ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการซื้อขายอาหารที่ไม่เป็นธรรม

 • 1667 สายด่วนสุขภาพ กรมสุขภาพจิต รับปรึกษาและคอยให้กำลังใจผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต

 • 1556 สายด่วน อย. ตรวจสอบหรือแจ้งเกี่ยวกับร้านค้าที่ขายของไม่มี อย.หรือไม่ได้มาตรฐาน

 • 1166 สายด่วน สคบ. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ดูแลให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริโภค

3.การใช้ข้อมูลข่าวสารในการสร้างเสริมสุขภาพ

https://youtu.be/VqtqWP7y8Sg
ใบงาน https://www.liveworksheets.com/ud2625888ss

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สุขภาพของเรา
การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ การดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด จะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย
0/5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความปลอดภัยในชีวิต
0% Complete