หน่วยที่ 3 เรื่องสารเสพติด?

สารเสพติดเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อผู้เสพ บุคคลรอบข้างจึงควรป้องกันการติดสารเสพติดและเลือกใช้ทักษะต่างๆที่เหมาะสมเพื่อชักชวนให้ผู้อื่นลดละเลิกสารเสพติดซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดให้หมดไปจากสังคม

กีฬาบาสเกตบอล?

กีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาประเภททีม มีระเบียบและวิธีเล่นที่เป็นรูปแบบ และมีประวัติดวามเป็นมานยาวนาน เป็นกีฬาที่ให้ประโยชน์ต่อผู้เล่น และผู้ชม สำหรับตัวผู้เล่นต้องรู้จักการป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นบาสเกตบอลด้วย
สถานการณ์สารเสพติดในปัจจุบัน

 สถานการณ์สารเสพติดในปัจจุบันมีแนวโน้มที่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆที่เป็นผลกระทบต่อสุขภาพและปัญหาอาชญากรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทย