สุขศึกษาและพลศึกษา พ31102 ม.4 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

           ศึกษาและ วิเคราะห์สาเหตุแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วย โดยศึกษาสภาพปัญหาของจังหวัดนครสวรรค์ถึงปัญหาด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อการตายของคนไทย ปฏิบัติตามแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพกลไก การใช้และการจำหน่ายยาเสพติด ความรุนแรงในสังคมของกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและสังคม การช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี
โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย เพื่อให้เกิดมีความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ

ศึกษาและวิเคราะห์ ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ ในการเล่นกีฬาและเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีในการเล่นกีฬาไทยกีฬาสากล ประเภทบุคคล/คู่ ประเภททีม เล่นได้ถูกต้องตามกติกา แข่งขันกับผู้อื่นได้ แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น การแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา นำไปใช้ปฏิบัติทุกโอกาสจนเป็นบุคลิกภาพที่ดี เข้าร่วมกิจกรรมและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของกีฬา นำหลักการแนวคิดไปปรับปรุงใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้   กระบวนการคิด   กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย เพื่อให้เกิดมีความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  และรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีซึ่งประกอบด้วย ความรู้และคุณธรรม

About the instructor

Course Curriculum

สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน
เยาวชนในชุมชน ว้ยรุ่นทุกคนย่อมพบกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ อันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตตามธรรมชาติซึ่งเป็นไปตามวัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความ สัมพันธ์ระหว่างเพศตรงข้าม เพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน ครอบครัว และต้องยอมรับว่าวัยรุ่น เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลกับการเปลี่ยนแปลงทาง ด้านอารมณ์อย่างมาก เช่น อารมณ์รัก อารมณ์โกรธ อารมณ์ดื้อรั้น เป็นต้น ซึ่งบางครั้งอาจ ทำให้วัยรุ่นขาดการยับยั้งชั่งใจ และแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ อันจะ ก่อให้เกิดความขัดแย้งและความรุนแรงได้ ดังนั้น การเรียนรู้และปรับตัวในด้านต่างๆ จึงจำเป็นมากสำหรับวัยรุ่น ทั้งนี้เพื่อจะได้ สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

กีฬาวอลเลย์บอล
กีฬาวอลเลย์บอล มีลักษณะการเล่นผสมผสานกันของกีฬ 2 ประเภท คือ เทนนิส และแฮนต์บอล โตยมีนายวิเสียม จี. มอร์แกน เป็นผู้ที่ ริเริ่มคิดขึ้นเพื่อใช้เป็นกิจกรรมนันทนาการ ผ่อนคลายความตึงเครียดให้เหมาะสมกับฤดูกาล

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?