สุขศึกษาและพลศึกษา พ12101 ป.2 ภาคเรียนที่ 2/2565

Uncategorized
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

รู้และเข้าใจ บอก อธิบาย ระบุ ลักษณะ และหน้าที่ของอวัยยะภายใน วิธีดูแลรักษาอวัยวะภายใน ธรรมชาติของมนุษย์ บทบาทหน้าที่ของตนเองและสมาชิกในครอบครัว ความสำคัญของเพื่อน พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ ความภาคภูมิใจ ในความเป็นเพศหญิงเพศชาย ลักษณะของการมีสุขภาพดีกินอาหารที่มีประโยชน์ ของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ อาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย การป้องกันที่อาจเกิดขึ้น ปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อมีอาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ การป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นทางน้ำและทางบก ชื่อยาสามัญประจำบ้านและใช้ยาตามคำแนะนำ โทษของสารเสพติด สารอันตรายใกล้ตัวที่มีอยู่ในท้องถิ่นและวิธีการป้องกัน ตามสัญลักษณ์และป้ายเตือนของสิ่งของหรือสถานที่ ที่เป็นอันตราย สาเหตุ อันตราย วิธีป้องกัน อัคคีภัย และแสดงการหนีไฟ ปฏิบัติ ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายการละเล่นพื้นบ้านที่วิธีเล่นอาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องต้น ทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบออกกำลังกายและเล่นเกมได้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน ตามกฎ กติกาและข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม  โดยใช้กระบวนความรู้ความเข้าใจ กระบวนกลุ่มและการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียน มีความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยี สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำกระบวนการต่าง ๆ  ไปใช้ในการคิดแก้ไขปัญหาในการดำเนินชีวิต

เห็นคุณค่าของการใฝ่เรียนรู้  ปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่น  นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพอย่างมีวินัยและซื่อสัตย์  สุจริต  มีจิตสาธารณะ  สามารถช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุในการดำเนินชีวิตประจำวันและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

About the instructor

Course Curriculum

สุขศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชีวิตที่ปลอดภัย
อุบัติเหตุสามารถป้องกันได้ถ้าเราไม่ประมาทและมีความระมัดระวังในการดำเนินชีวิต เราควรระมัดระวังตัวในการป้องกันอุบัติเหตุโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ และคำเตือนต่างๆที่อยู่ในรูปของสัญลักษณ์และป้ายเตือน

  • อุบัติเหตุและการป้องกัน
    00:00

หน่วยที่ 6 กิจกรรมหรรษา

  • บทที่4 สนุกกับอุปกรณ์
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?