สารชีวโมเลกุล ว33284 ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2565

Categories: ม.6
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

สารชีวโมเลกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปี6 เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5หน่วยกิต

 

ศึกษาความหมายของสารประกอบอินทรีย์และเคมีอินทรีย์ การเขียนสูตรโครงสร้าง การจำแนกประเภทของสารประกอบอินทรีย์ ศึกษาโครงสร้าง การเขียนสูตร การเรียกชื่อ ศึกษาและทดลองสมบัติบางประการของ สารชีวเคมีของสารโมเลกุล และองค์ประกอบของ สิ่งมีชีวิต โครงสร้าง คุณสมบัติและหน้าที่ของ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และกรดนิวคลีอิค โครงสร้าง และการทํางานของเอนไซม์ การถ่ายทอดพลังงานใน สิ่งมีชีวิต ในเมแทบอลิซึมของสารต่างๆ ในเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การสังเคราะห์ โปรตีนและการควบคุมทางชีวเคมี ชนิด หน้าที่ แหล่งที่พบ และประโยชน์ของโปรตีนคาร์โบไฮเดรต ลิพิด และกรดนิวคลีอิก ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับการทดสอบโปรตีนในอาหาร ศึกษาสมบัติและการทำงานของเอนไซม์ และการเรียกชื่อ ศึกษาและทดลองการแปลงสภาพโปรตีน สมบัติบางประการและปฏิกิริยาเฉพาะของคาร์โบไฮเดรต การละลายของน้ำมันและไขมันในตัวทำละลายบางชนิด ศึกษาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสารชีวโมเลกุล

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติและปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้การสำรวจตรวจสอบ สามารถนำความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ แก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

 

ผลการเรียนรู้

 1. สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของน้ำ และบอกความสำคัญของน้ำที่มีต่อสิ่งมีชีวิต และยกตัวอย่างธาตุชนิดต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อร่างกายของสิ่งมีชีวิต
 2. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต ระบุกลุ่มของคาร์โบไฮเดรต รวมทั้งความสำคัญของคาร์โบไฮเดรตที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
 3. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างโปรตีน และความสำคัญของโปรตีนที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
 4. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของลิพิด และความสำคัญของลิพิดที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
 5. อธิบายโครงสร้างของกรดนิวคลีอิก และระบุชนิดของกรดนิวคลีอิกและความสำคัญของกรดนิวคลีอิกที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
 6. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต
 7. อธิบายการทำงานของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตและระบุปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์
 8. ลักษณะทางพันธุกรรม (genetic character) ภายในนิวเคลียสของเซลล์เมื่อเซลล์มีการแบ่งเซลล์
 9. ความสัมพันธ์ระหว่างโครโมโซม ยีน และสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ ลักษณะต่าง ๆ ที่แสดงออกในสิ่งมีชีวิต. โรคทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดทางออโตโซมของแอลลีลเด่น จะแสดงอาการของโรค
 10. มัลติเปิลแอลลีล (Multiple Allele) ลักษณะพันธุกรรมของหมู่เลือดระบบ ABO
 11. การกลายหรือมิวเทชัน (mutation) และการแปรผันทางพันธุกรรม
 12. เทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) พันธุวิศวกรรม (genetic engineering)
 13. มีความรู้ต่อสังคม ด้านชีวจริยธรรม เราควรมุ่งให้ฝ่ายต่าง ๆ เข้าใจถึงของวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี
Show More

About the instructor

Course Curriculum

สารชีวโมเลกุล

 • สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่1-2 ความสำคัญของสารอาหาร และน้ำ
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 1 แคลลอรีกับพลังงานจากสารอาหาร
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 2 คาโบไฮเดรต
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 3 โปรตีน
  00:00

พันธุศาสตร์

 • Powerpoint สรุปพันธุกรรม

การลำเลียงสารผ่านเซลล์

 • นำเสนอการลำเลียงสารผ่านเซลล์

การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

 • ร่างบทเรียน

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?