สังคมศึกษา 21103 ม.1 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รหัสวิชา ส 21103   รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       ภาคเรียนที่ 1  เวลา  20  ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน  :  ปลายภาค  = 70 : 30                   จำนวนหน่วยกิต  0.5  หน่วยกิต

 

 

ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ หลักธรรมทาง พระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง หน้าที่และมารยาทของชาวพุทธ การบริหารจิต เจริญปัญญา วัน สำคัญทางพระพุทธศาสนา และศาสนพิธี

ศึกษาเกี่ยวกบัการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย โดยการทำ ประโยชน์ต่อสังคมและ ประเทศชาติ เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาท สิทธิเสรีภาพ กฎหมายตามหลัก สิทธิมนุษยชน ระบบการเมืองการ ปกครองของไทยและวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกัน

เพื่อให้เกิดความรู้ โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์สืบค้น อภิปราย นำ เสนอข้อมูล มีความตระหนักและเห็นคุณค่า โดยการนา หลักธรรมคำสอนมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงมีค่านิยมที่ดีงามเป็นพลเมืองดีของ สังคมรักและภูมิใจในความเป็นมาของท้องถิ่นนครสวรรค์ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

ตัวชี้วัด

ส 1.1 ม.1/1 – ม.1/11

ส 1.2 ม.1/1 – ม.1/5

ส 2.1 ม.1/1 – ม.1/4

ส 2.2 ม.1/1 – ม.1/3

 

รวมทั้งหมด  23  ตัวชี้วัด

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
อธิบายประวัติและความเป็นมาของพระพุทธศาสนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศไทย บอกความสำคัญของพระพุทธศาสนา

  • สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 1 การสังคายนา
    00:00
  • สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 2 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?