สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส13101 ป.3 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้       สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รหัส ส 13101            รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    ภาคเรียนที่ 1-2 เวลา 80 ชั่วโมง

 

ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทย  พุทธประวัติตั้งแต่การบำเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพานหรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ  ประวัติสาวก  สามเณรสังกิจจะ  ชาดก  เรื่อง อารามทูสักชาดก  มหาวณิชชาดก  ศาสนิกชนตัวอย่าง  สมเด็จพระพุฒาจารย์โต  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ศึกษาความสำคัญของพระไตรปิฎก  การเคารพพระรัตนตรัยหลักธรรมโอวาท 3  พุทธศาสนสุภาษิต  การสวดมนต์  การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ  ศึกษาความสำคัญของศาสนวัตถุ  ศาสนสถาน  และศาสนบุคคลของศาสนาอื่นๆ  การฝึกปฏิบัติมารยาทชาวพุทธ  การอาราธนาศีล  การสมาทานศีล  วันสำคัญทางศาสนา  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และการปฏิบัติตนและการสืบทอดศาสนพิธีในท้องถิ่น

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติจริง สรุปรายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะโดยใช้กระบวนการสร้างความตระหนัก การคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการกลุ่ม การสร้างค่านิยม การสร้างเจตคติ  เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีจิตสาธารณะ  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ โดยการฝึกนิสัยการคัดแยกขยะเพื่อช่วยลดปริมาณขยะและนำขยะกลับมาใช้ใหม่

รหัสตัวชี้วัด

ส 1.1   ป.3/1    ป.3/2    ป.3/3    ป.3/4     ป.3/5    ป.3/6    ป.3/7

ส 1.2   ป.3/1    ป.3/2    ป.3/3

ส 2.1   ป.3/1    ป.3/2    ป.3/3    ป.3/4

ส 2.2   ป.3/1    ป.3/2    ป.3/3

ส 3.1   ป.3/1    ป.3/2    ป.3/3

ส 3.2   ป.3/1    ป.3/2    ป.3/3

ส 5.1   ป.3/1    ป.3/2    ป.3/3

ส 5.2   ป.3/1    ป.3/2    ป.3/3   ป.3/4   ป.3/5

รวม 31 ตัวชี้วัด

Show More

What Will You Learn?

 • 1.เห็นความสำคัญของทุกศาสนา ตระหนักถึงความสำคัญของศาสนาที่เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมไทย เข้าใจและอยู่ร่วมกันกับศาสนาอื่ืนได้อย่างมีความสุข
 • 2.รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำรงชีวิตในครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นและอยู่ร่วมกันกับศาสนาอื่ืนได้อย่างมีความสุข
 • 3.วิเคราะห์ จำแนกความต้องการความจำเป็น ค่าใช้จ่ายของตนเอง และเห็นความสำคัญของการเสียภาษี
 • 4. เข้าใจทรัพยากรพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในสังคมได้อย่างมีความสุข

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยที่ 1 ศาสนาน่ารู้
ความสำคัญของศาสนา

 • ความสำคัญของศาสนา
  00:00
 • พุทธประวัติ
  00:00
 • พุทธประวัติ 2
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?