สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส21103 ม.1 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

รายวิชาหน้าที่พลเมือง

ศึกษา วิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น หลักการ เจตนารมณ์โครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันโดยสังเขป บทบาทการ ถ่วงดุลของอำนาจอธิปไตยจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรม ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจนำไปสู่ความ เข้าใจผิดต่อกัน ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายการศึกษา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเองโดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และ แก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่าง สันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก

รายวิชาเศรษฐศาสตร์

ศึกษา วิเคราะห์ ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนใน สังคม ซึ่ง ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ ความเป็นมา หลักการและความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง การพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกัน ทางเศรษฐกิจในประเทศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอุปสงค์และอุปทาน และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยใช้ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สถาบัน ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การร่วมมือทางเศรษฐกิจในสังคมโลก สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการ ผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าและนำหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมา ประยุกต์ใช้

รายวิชาภูมิศาสตร์

ศึกษาการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สำรวจ สืบค้น พิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด และลองจิจูด) เส้นแบ่งเวลา และ เปรียบเทียบวันเวลาของโลก ลักษณะทางกายภาพ ทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย สาเหตุ การเกิดภัยพิบัติ ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ รวมถึงแนวทางการจัดการภัย พิบัติ การจัดการทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนียโดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน การสืบค้น วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ ด้านการสังเกต การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงพื้นที่ การคิดแบบองค์รวม การใช้เทคโนโลยี การใช้เทคนิคและ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงภูมิสัมพันธ์ การใช้สถิติพื้นฐาน รวมถึงทักษะด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ทักษะทางภูมิศาสตร์ และมีทักษะ ในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา มีคุณลักษณะด้านจิต สาธารณะ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต นักเรียน มีส่วนร่วมในการนำความรู้ไปใช้พัฒนาท้องถิ่นของตนเองเพื่อนำไปสู่กิจกรรมประชาธิปไตย

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติการดำเนินชีวิต นำไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว รักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถ ดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก

Show More

What Will You Learn?

 • มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายการใช้อำนาจอธิปไตยได้
 • เข้าใจการถ่วงดุลอำนาจอธิปไตยทั้ง 3 ฝ่าย
 • บอกสิทธิพื้นฐานการคุ้มครองเด็กได้ถูกต้อง
 • วิเคราะห์สาเหตุ และแนวทางการป้องกันและการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กได้
 • อธิบายความเป็นมา และความสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในปัจจุบันได้
 • เห็นความสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองของไทย
หากบุคคลคนเดียวหรือกลุ่มเดียวมีอำนาจมากเกินไป อาจจะมีการใช้อำนาจโดยขาดความระมัดระวังหรือใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องจึงต้องมีการกระจายอำนาจให้บุคคลอื่นหรือกลุ่มอื่นมีอำนาจเท่าเทียมกันเพื่อตรวจสอบยับยั้งหรือ ให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กฏหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล
เด็กไม่สามรถช่วยเหลือหรือปกป้องตนเองได้ในบางครั้งจึงถูกทำร้าย และถูกเอารัดเอาเปรียบ จึงต้อมีกฎหมายคุ้มครองเด็กเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก

 • กฎหมายคุ้มครองเด็ก
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 • วัฒนธรรมไทย ชุดที่ 1
  00:00
 • ลักษณะความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรที่มีจำกัดแต่ความต้องการของมนุษย์ไม่มีจำกัด การเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เราจึง ต้องใช้ให้เกินประโยชน์สูง และคุ้มค่ามากที่สูงเป็นสำคัญในทางเศรษฐศาสตร์

 • เศรษฐศาศตร์เบื้องต้น
  00:00
 • เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 1
  00:00
 • เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 2
  00:00
 • สถาบันการเงิน
 • พฤติกรรมของผู้บริโภค
  00:00

หน่วยที่ 6 เศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการกระทำที่ตั้งอยู่บนความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันซึ่งก่อให้เกิดพลังชุมชนที่เข้มแข็ง ประชาชนมีความกินดีอยู่ดีบนความพอเพียงแม้ว่าจะมีผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ไปได้ด้วยดี

 • เศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยที่ 7 เศรษฐกิจในประเทศไทย
ทุกระบบเศรษฐกิจจำเป็นจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันในทางเศรษฐกิจเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ความยุติธรรม หรือความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและเพื่อเสรีภาพทางเศรษฐกิจ

 • เศรษฐกิจในประเทศไทย

หน่วยที่ 8 เตรื่องมือทางภูมิศาสตร์

 • สื่อการสอน Power Point เรื่อง เครื่องมือภูมิศาสตร์
 • สื่อการสอน Power Point เรื่อง การแบ่งเขตเวลาของโลก

หน่วยที่ 9 ทวีปเอเซีย

 • สื่อการสอน Power Point เรื่อง ภูมิภาคของทวีปเอเซีย (สัปดาห์ที่ 12 ชม.1)
 • สื่อการสอน Power Point เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปเอเซีย (สัปดาห์ที่ 12 ชม.2)
 • สื่อการสอน Power Point เรื่อง ด้านสังคมและวัฒนธรรมของทวีปเอเซีย (สัปดาห์ที่ 13 ชม.1)
 • สื่อการสอน Power Point เรื่อง ภูมิภาคเอซียกลาง (สัปดาห์ที่ 13 ชม.2)
 • สื่อการสอน Power Point เรื่อง ภูมิภาคเอเซียตะวันตกเฉียงใต้ (สัปดาห์ที่ 14 ชม.1)
 • สื่อการสอน Power Point เรื่อง ภูมิภาคเอเซียใต้ (สัปดาห์ที่ 14 ชม.2)

หน่วยที่ 10 ภัยพิบัติทางธรรมชาติในทวีปเอเชีย

 • ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เรื่องปัญหาและสิ่งแวดล้อม

 • ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ชุดที่ 2 เรื่องปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยที่ 12 เรื่องทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

 • เรื่อง ทวีปออสเตรเลียและโเชียเนีย

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?