สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส11101 ป.1 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  รหัสวิชา ส11101 รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                  ภาคเรียนที่ 2   เวลา  40 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่าง : ปลายภาค = 70 : 30                                                 จำนวน 1 หน่วยกิจ

 

ศึกษา พุทธประวัติ ตอนประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก (สามเณรบัณฑิต) ชาดก เรื่อง วัณณุปถชาดก สุวัณณสามชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม)) ความหมาย ความสำคัญ และการแสดงความเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในหัวข้อ ไม่ทำชั่ว (เบญจศีล) ทำความดี (เบญจธรรม  สังคหวัตถุ 4 กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และครอบครัว) มงคล 38 (ทำตัวดี ว่าง่าย รับใช้

พ่อแม่) ทำจิตให้บริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญปัญญา) พุทธศาสนสุภาษิตในเรื่อง ตนแลเป็นที่พึ่งของตน

มารดาเป็นมิตรในเรือนตน สวดมนต์และแผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิ บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตามที่กำหนดได้ถูกต้อง

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย

มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก

 

 

 

ตัวชี้วัด

3.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3

ส 3.2  ป.1/1

ส 5.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4

ส 5.2  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3

 

                 รวม  11  ตัวชี้วัด

Show More

What Will You Learn?

  • บอกความหมายสินค้าและการบริการได้

About the instructor

Course Curriculum

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?