สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส16101 ป.6 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา สังคมศึกษา                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                                                ภาคเรียนที่ 1-2

รหัสวิชา ส 16101                                                                                   เวลา  40 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน = 70 : 30                                            จำนวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต

 

          ศึกษาวิเคราะห์ เรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ และความสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือ ประวัติศาสดา หลักธรรมสำคัญของศาสนาต่างๆ พิธีกรรมทางศาสนา กฎหมายที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย ความหมาย ประเภท การเปลี่ยนแปลง ความแตกต่าง กสนอนุรักษ์วัฒนธรรม ข่าวและเหตุการณ์ การปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนมีส่วนร่วมในการนำความรู้ไปใช้พัฒนาท้องถิ่นของตนเองเพื่อนำไปสู่กิจกรรมประชาธิปไตย การเลือกตั้ง บทบาทของผู้ผลิตและผู้บริโภค การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ระบบเศรษฐกิจ หน่วยเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ภาษี สิทธิผู้บริโภคและผู้ใช้แรงงาน การร่วมกลุ่มเชิงเศรษฐกิจ นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับภัยธรรมชาติ ภูมิลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมของไทย มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยกันลดปริมาณขยะและสามารถนำขยะมาทำประโยชน์ได้

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล การบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และความสามารถดำเนินชีวิตในสังคมไทยได้อย่างสันติสุข

 

ตัวชี้วัด

1.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 ป.6/6 ป.6/7 ป.6/8 ป.6/9

ส 1.2 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4

2.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5

2.2 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3

 

รวม 21 ตัวชี้วัด

 

 

Show More

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์
เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพละคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ ดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

 • 1.บทบาทของผู้ผลิต (สัปดาห์ที่ 1)
  00:00
 • 2.บทบาทและหน้าที่ของผู้ผลิตที่มีคุณภาพ
  00:00
 • 3.บทบาทของผู้บริโภค (สัปดาห์ที่ 2)
  00:00
 • 4.คุณสมบัติของผู้บริโภค
  00:00
 • 5.คุณค่าและประโยชน์ของผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน (สัปดาห์ที่ 3)
  00:00
 • 6.การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
  00:00
 • 7.หลักและวิธีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด (สัปดาห์ที่ 4)
  00:00
 • 8.การสร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้รู้คุณค่าของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
  00:00
 • 9.ความสัมพันธ์ของผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาล (สัปดาห์ที่ 5)
  00:00
 • 10.ความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจ
  00:00
 • 11.ภาษีและหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดเก็บภาษี (สัปดาห์ที่ 6)
 • 12.หน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดเก็บภาษี
  00:00
 • 13.สิทธิของผู้บริโภค (สัปดาห์ที่ 7)
  00:00
 • 14.สิทธิของผู้ใช้แรงงาน
  00:00
 • 15.สิทธิผู้ใช้แรงงาน ค่าชดเชย (สัปดาห์ที่ 8)
  00:00
 • 16.การร่วมกลุ่มเศรษฐกิจในท้องถิ่น
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?