สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส32102 ม.5 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

 1. ศึกษาและวิเคราะห์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ซึ่งทำให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆของโลก  การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปต่าง ๆ  การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์หรือตามธรรมชาติ  วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและโลก มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาบทบาทขององค์การและการประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆของโลก การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลกการแก้ปัญหาและการดำเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  ศึกษาเรื่องระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน หลักเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการกำหนดราคา และค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจศึกษาระบบเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศ ศึกษาระบบสหกรณ์ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและประเทศ วิเคราะห์การเงิน การธนาคาร การคลัง รวมทั้งเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ที่มีผลต่อสังคมไทยและสังคมโลก

โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ อธิบาย   ระบุ  อภิปรายเกี่ยวกับ ข้อมูลภูมิสารสนเทศ  ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆของโลก    การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ  วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและโลก

มีจิตสำนึก รู้คุณค่า อนุรักษ์  ประพฤติปฏิบัติตนได้ถูกต้อง มีค่านิยมและพฤติกรรมที่ดี รวมถึงการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 

รหัสตัวชี้วัด ส 3.1 ม.4-6/2 , ส 3.1 ม.4-6/3 ,ส 3.1 ม.4-6/4 ส 5.2 ม.4-6/1

What Will You Learn?

 • ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ
 • ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ
 • วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและแนวทางแก้ไข เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ ในการสร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิตของท้องถิ่น ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก และเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย

 • สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง โครงสร้างเศรษฐกิจไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง ปัจจัยสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง โครงสร้างเศรษฐกิจไทย
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง การพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทย
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 3 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 3 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สหกรณ์และการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชนของไทย

 • สัปดาห์ที่ 5 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง สหกรณ์
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 5 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 6 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย
  00:00
 • สัปดาห์ที่6 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง ประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 7 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง การดำเนินงานของสหกรณ์
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 7 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง ปัจจัยที่ทำให้สหกรณ์ประสบความสำเร็จ
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 8 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง ความสำคัญของสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 8 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง เศรษฐกิจในชุมชนของไทย
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการตั้งถิ่นฐาน

 • สัปดาห์ที่ 10 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง ประชากรโลก
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 10 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง ประชากรไทย
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 11 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของประชากร
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 11 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง การย้ายถิ่นฐาน
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 12 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง การตั้งถิ่นฐานเมือง
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 12 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง การตั้งถิ่นฐานชนบท
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

 • สัปดาห์ที่ 14 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง เกษตรกรรม
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 14 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง กิจกรรมทางการเกษตรกรรมที่สำคัญของโลก
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 15 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง เกษตรกรรมในประเทศไทย
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 15 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง อุตสาหกรรมการผลิต
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 16 ชั่วโมงที่ 1 ม.5 เรื่อง อุตสาหกรรมที่สำคัญของโลก
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 16 ชั่วโมงที่ 2 ม.5 เรื่อง การท่องเที่ยวและการบริการ
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 17 ชั่วโมงที่ 1 ม.5 เรื่อง รูปแบบการท่องเที่ยว
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 17 ชั่วโมงที่ 2 ม.5 เรื่อง เศรษฐกิจยุคโลกาภิวัฒน์
  00:00

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
  00:00
 • แบบทดสอบ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?