สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส31103 ม.4 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาวิเคราะห์อภิปรายระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน ตลาดและประเภทของตลาด การกำหนดราคาตามอุปสงค์และอุปทาน การกำหนดราคาในเชิงกลยุทธ์ ที่มีในสงคมไทย การกำหนดค่าจ้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และอัตราค่าจ้างแรงงานในสังคมไทย บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคาและการ ควบคุมราคาเพื่อการแจกจ่ายและจดสรรในทางเศรษฐกิจการประยกตุใช้ เศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนิน ศึกษาเรื่องหลักเศรษฐกิจว่าด้วยการกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ ผลดี ผลเสียของระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ ตลาดและประเภทของตลาด ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ให้ข้อมูลทางภูมิสังคมของไทย  และภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก    เพื่อการนำไปใช้ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์   ซึ่งทำให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก   รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่  ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปต่างๆ
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ อธิบาย   ระบุ  อภิปรายเกี่ยวกับ ข้อมูลภูมิสารสนเทศ  ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆของโลก    การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ  วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและโลก

มีจิตสำนึก รู้คุณค่า อนุรักษ์  ประพฤติปฏิบัติตนได้ถูกต้อง มีค่านิยมและพฤติกรรมที่ดี รวมถึงการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 

รหัสตัวชี้วัด ส 3.1 ม.4-6/1
ส 5.1 ม.4-6/1 ,ส 5.1 ม.4-6/3

What Will You Learn?

 • อภิปรายการกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

 • สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง ความหมายของเศรษฐศาสตร์
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง ขอบข่ายของการศึกษาเศรษฐศาสตร์
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง เป้าหมายของการศึกษาเศรษฐศาสตร์
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 3 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 3 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง ทรัพยากรการผลิต
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน

 • สัปดาห์ที่ 5 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง หน่วยเศรษฐกิจ
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 5 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง ประเภทหน่วยเศรษฐกิจ
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 6 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง ระบบเศรษฐกิจ
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 6 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง ตลาดในระบบเศรษฐกิจ
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 7 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง การกำหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 7 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง การกำหนดราคาในเชิงกลยุทธ์
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 8 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง การกำหนดค่าจ้าง อัตราค่าจ้างแรงงานในสังคมไทย
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 8 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง กฎหมายแรงงาน
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

 • สัปดาห์ที่ 10 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง แผนที่
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 10 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง แผนที่เฉพาะเรื่อง
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 11 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง รูปถ่ายทางอากาศ
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 11 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง ภาพจากดาวเทียม
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 12 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 12 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง ประโยชน์ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลก

 • สัปดาห์ที่ 14 ชั่วโมงที่ 1 ม.4 เรื่อง โครงสร้างของโลก
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 14 ชั่วโมงที่ 2 ม.4 เรื่อง แผ่นธรณีภาค
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 15 ชั่วโมงที่ 1 ม.4 เรื่อง บรรยากาศภาค
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 15 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง บรรยากาศภาค
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 16 ชั่วโมงที่ 1 ม.4 เรื่อง อุทกภาค
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 16 ชั่วโมงที่ 2 ม.4 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางบรรยากาศภาค
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 17 ชั่วโมงที่ 1 ม.4 เรื่อง ชีวภาค
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 17 ชั่วโมงที่ 2 ม.4 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาค
  00:00

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลก
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?