สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส33103 ม.6 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

บทบาทขององค์การที่เกี่ยวข้อง และการ ประสาน ความร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูล การ บันทึก และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี ความสามารถในการเลือกตัดสินใจเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักท้องถิ่นมุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคมประเทศชาติ

About the instructor

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?