สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส14101 ป.4 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา สังคมศึกษา                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                                                          ภาคเรียนที่ ๑-๒

รหัสวิชา ส ๑๔๑๐๑                                                                          เวลา  ๔๐ ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน = ๗๐ : ๓๐                                        จำนวนหน่วยกิต ๑ หน่วยกิต

 

ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทย    พุทธประวัติตั้งแต่การบำเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพานหรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ  ประวัติสาวก  สามเณรสังกิจจะ  ชาดก  เรื่อง อารามทูสักชาดก  มหาวณิชชาดก  ศาสนิกชนตัวอย่าง  สมเด็จพระพุฒาจารย์โต  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ศึกษาความสำคัญของพระไตรปิฎก การเคารพพระรัตนตรัยหลักธรรมโอวาท ๓ พุทธศาสนสุภาษิต การสวดมนต์ การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ  ศึกษาความสำคัญของศาสนวัตถุ  ศาสนสถาน  และศาสนบุคคลของศาสนาอื่นๆ  การฝึกปฏิบัติมารยาทชาวพุทธ  การอาราธนาศีล  การสมาทานศีล  วันสำคัญทางศาสนา  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และการปฏิบัติตนและการสืบทอดศาสนพิธีในท้องถิ่น

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติจริง สรุปรายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะโดยใช้กระบวนการสร้างความตระหนัก การคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการกลุ่ม การสร้างค่านิยม การสร้างเจตคติ  เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีจิตสาธารณะ  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ โดยการฝึกนิสัยการคัดแยกขยะเพื่อช่วยลดปริมาณขยะและนำขยะกลับมาใช้ใหม่

 

รหัสตัวชี้วัด

ส ๑.๑   ป.๔/๑    ป.๔/๒    ป.๔/๓    ป.๔/๔   ป.๔/๕    ป.๔/๖    ป.๔/๗   ป.๔/๘

ส ๑.๒   ป.๔/๑    ป.๔/๒    ป.๔/๓

ส ๒.๑   ป.๔/๑    ป.๔/๒    ป.๔/๓    ป.๔/๔   ป.๔/๕

ส ๒.๒   ป.๔/๑    ป.๔/๒    ป.๔/๓

ส ๓.๑   ป.๔/๑    ป.๔/๒    ป.๔/๓

ส ๓.๒   ป.๔/๑    ป.๔/๒

ส ๕.๑   ป.๔/๑    ป.๔/๒    ป.๔/๓

ส ๕.๒   ป.๔/๑    ป.๔/๒    ป.๔/๓

 

รวม ๓๐ ตัวชี้วัด

Show More

What Will You Learn?

  • เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดัับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา

  • ความสำคัญของศาสนา สัปดาห์ที่ 1
    00:00
  • ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม สัปดาห์ที่ 2
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?