หน่วยที่ 4 วัสดุรอบตัวเรา?

วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติแตกต่างกัน วัสดุบางชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ำ วัสดุบางชนิดเมื่อนำมาผสมกันแล้วจะได้สมบัติใหม่ที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป สมบัติการดูดซับน้ำเป็นสมบัติเฉพาะตัวอย่างหนึ่งที่มีในวัสดุบางชนิด เช่น ผ้า กระดาษ เป็นต้น เราจึงนำวัสดุที่สมบัติการดูดซับน้ำไปใช้ทำวัตถุเพื่อประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ใช้ผ้าที่ดูดซับน้ำได้มากทำผ้าเช็ดตัวใช้พลาสติกซึ่งไม่ดูดซับน้ำทำร่ม
สัปดาห์ที่2ชั่วโมงที่1สมบัติการผสมกันของวัสดุ

วัสดุผสม คือ  วัสดุที่ถูกสร้างขึ้นมาจากวัสดุตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป เพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะงาน วัสดุบางอย่างสามารถนํามาผสมกัน ซึ่งทําให้ได้สมบัติท่ีเหมาะสม เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ เช่น
แป้งผสมน้ำตาล และกระทิ = ขนมไทย

ปูนปลาสเตอร์ผสมกับกระดาษ = กระปุกออมสิน

-ปูนผสมหิน ทราย และน้ำ = คอนกรีต