วิทยาศาสตร์ ว14101 ป.4 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต การจำแนกพืชเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก การจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช ผลของแรงโน้มถ่วงของโลก การใช้เครื่องชั่งสปริงวัดน้ำหนักของวัตถุ มวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ การจำแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง สมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุ การนำสมบัติทางกายภาพของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวัน สมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกต มวล การต้องการที่อยู่ รูปร่างและปริมาตรของสสาร รวมทั้งการใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสสารทั้ง 3 สถานะ สร้างแบบจำลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ และคาบการโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ จากแบบจำลอง แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์ สร้างแบบจำลองที่อธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์และพยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์
โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้อธิบาย แก้ไขปัญหา หรือสร้างสรรค์พัฒนางานในชีวิตจริงได้ ซึ่งเน้นการเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กับกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ และให้มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการคิด และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์

What Will You Learn?

 • 1. นักรียนได้เรียนรู้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์
 • 2. นักเรียนได้เรียนรู้การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะสิ่งมีชีวิต

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิทยาศาสตร์น่ารู้

 • วิธีการทางวิยาศาสตร์ (สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 1)
  06:56
 • ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 2)
  08:07
 • จิตวิทยาศาสตร์ (สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 3)
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

 • การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต (สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • ความหลากหลายของพืช(พืชมีดอกและพืชไม่มีดอก) (สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 2)
  00:00
 • ความหลากหลายของพืช(พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่) (สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 3)
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?