วิทยาศาสตร์ ว14101 ป.4 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต การจำแนกพืชเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก การจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช ผลของแรงโน้มถ่วงของโลก การใช้เครื่องชั่งสปริงวัดน้ำหนักของวัตถุ มวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ การจำแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง สมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุ การนำสมบัติทางกายภาพของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวัน สมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกต มวล การต้องการที่อยู่ รูปร่างและปริมาตรของสสาร รวมทั้งการใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสสารทั้ง 3 สถานะ สร้างแบบจำลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ และคาบการโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ จากแบบจำลอง แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์ สร้างแบบจำลองที่อธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์และพยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์
โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้อธิบาย แก้ไขปัญหา หรือสร้างสรรค์พัฒนางานในชีวิตจริงได้ ซึ่งเน้นการเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กับกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ และให้มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการคิด และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุและสสาร

 • สถานะของสสาร สัปดาห์ที่5 ชั่วโมงที่1 (29-3 ธ.ค. 64)
  00:00
 • สถานะของแข็ง (ของแข็งมีสมบัติอย่างไร ตอนที่1) สัปดาห์ที่5 ชั่วโมงที่2 (29-3 ธ.ค. 64)
  00:00
 • สถานะของแข็ง (ของแข็งมีสมบัติอย่างไร ตอนที่ 2) สัปดาห์ที่5 ชั่วโมงที่3 (29-3 ธ.ค. 64)
  00:00
 • สถานะของแข็ง (ของแข็งมีสมบัติอย่างไร ตอนที่3) สัปดาห์ที่6 ชั่วโมงที่1 (7-9 ธ.ค. 64)
  00:00
 • สถานะของเหลว (ของเหลวมีสมบัติอย่างไร ตอนที่1-2) สัปดาห์ที่6 ชั่วโมงที่2 (7-9 ธ.ค. 64)
  00:00
 • สถานะของเหลว (ของเหลวมีสมบัติอย่างไร ตอนที่3-4) สัปดาห์ที่6 ชั่วโมงที่3 (7-9 ธ.ค. 64)
  00:00
 • สถานะแก๊ส (แก๊สมีสมบัติอย่างไร ตอนที่1) สัปดาห์ที่7 ชั่วโมงที่1 (13-17 ธ.ค. 64)
  00:00
 • สถานะแก๊ส (แก๊สมีสมบัติอย่างไร ตอนที่2) สัปดาห์ที่7 ชั่วโมงที่2 (13-17 ธ.ค. 64)
  00:00
 • สถานะแก๊ส (แก๊สมีสมบัติอย่างไร ตอนที่3) สัปดาห์ที่7 ชั่วโงที่3 (13-17 ธ.ค. 64)
  00:00
 • สมบัติของสสาร สัปดาห์ที่8 ชั่วโมงที่1 (20-24 ธ.ค. 64)
  00:00
 • การหามวลและปริมาตรของของแข็งและของเหลว สัปดาห์ที่8 ชั่วโมงที่2 (20-24 ธ.ค. 64)
  00:00
 • การหามวลและปริมาตรของแก๊ส สัปดาห์ที่8 ชั่วโมงที่3 (20-24 ธ.ค. 64)
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ดวงจันทร์และระบบสุริยะของเรา

 • การขึ้นและตกของดวงจันทร์1 สัปดาห์ที่10 ชั่วโมงที่1 (4-7 ม.ค 65)
  00:00
 • การขึ้นและตกของดวงจันทร์2 สัปดาห์ที่10 ชั่วโมงที่2 (4-7 ม.ค. 65)
 • การขึ้นและตกของดวงจันทร์3 สัปดาห์ที่10 ชั่วโมงที่3 (4-7 ม.ค. 65)
 • การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์1 สัปดาห์ที่11 ชั่วโมงที่1 (10-14 ม.ค. 65)
 • การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์2 สัปดาห์ที่11 ชั่วโมงที่2 (10-14 ม.ค. 65)
 • การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์3 สัปดาห์ที่11 ชั่วโมงที่3 (10-14 ม.ค. 65)
 • องค์ประกอบของระบบสุริยะ สัปดาห์ที่12 ชั่วโมงที่1 (17-21 ม.ค. 65)
 • ระบบสุริยะ สัปดาห์ที่12 ชั่วโมงที่2 (17-21 ม.ค. 65)
 • ดวงอาทิตย์ สัปดาห์ที่12 ชั่วโมงที่3 (17-21 ม.ค. 65)
 • บริวารของดวงอาทิตย์ สัปดาห์ที่13 ชั่วโมงที่1 (24-28 ม.ค. 65)
 • ดาวพุธและดาวศุกร์ สัปดาห์ที่13 ชั่วโมงที่2 (24-28 ม.ค. 65)
 • โลกและดาวอังคาร สัปดาห์ที่14 ชั่วโมงที่1 (31-4 ก.พ. 65)
 • ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ สัปดาห์ที่14 ชั่วโมงที่2 (31-4 ก.พ. 65)
 • ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน สัปดาห์ที่14 ชั่วโมงที่3 (31 ม.ค.-4 ก.พ. 65)
  00:00
 • ดาวเคราะห์แคระ สัปดาห์ที่15 ชั่วโมงที่1 (7-11 ก.พ. 65)
 • ดาวเคราะห์น้อย สัปดาห์ที่15 ชั่วโมงที่2 (7-11 ก.พ. 65)
 • ดาวหางและอุกกาบาต สัปดาห์ที่15 ชั่วโมงที่3 (7-11 ก.พ. 65)
 • สรุปสาระสำคัญ เรื่องระบบสุริยะของเรา สัปดาห์ที่16 ชั่วโมงที่1 (14-18 ก.พ. 65)
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?