วิทยาศาสตร์ ว11101 ป.1 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช รวมทั้งการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ ความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตนเอง และการดูแลส่วนต่าง ๆ อย่างถูกต้องปลอดภัย และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ ชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่าง ๆ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในบริเวณที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่และแหล่งพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ในแต่ละชุมชน สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกัน ชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติที่สังเกต นำกระบวนการวิทยาศาสตร์มาจัดจำแนกประเภทของวัสดุและการรู้จักตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างคุ้มค่าที่สุด การเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง ลักษณะภายนอกของหินจากลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน และสาเหตุที่มองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางวัน

โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้อธิบาย แก้ไขปัญหา หรือสร้างสรรค์พัฒนางานในชีวิตจริงได้ ซึ่งเน้นการเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กับกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ และให้มีทักษะสำคัญในการคันคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดดวามรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการคิด และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในการเลือกซื้ออุปกรณ์อุปโภค บริโภค

What Will You Learn?

 • 1. นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 • 2. นักเรียนได้เรียนรู้ตัวเรา สัตว์ และพืช

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิทยาศาสตร์น่ารู้

 • เรื่องวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (สปที่ 1 ครั้งที่ 1)
  00:00
 • เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (สปที่ 1 ครั้งที่ 2)
  00:00
 • เรื่องจิตวิทยาศาสตร์ (สปที่ 2 ครั้งที่ 1)
  00:00
 • เรื่องส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (สปที่ 2 ครั้งที่ 2)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ตัวเรา สัตว์ และพืช

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?