วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว16101 ป.6 ภาคเรียนที่ 2

Categories: ป.6
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

กระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร วัฏจักรหิน ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของหินและแร่ในชีวิตประจำวัน การเกิดซากดึกดำบรรพ์ และคาดคะเนสภาพแวดล้อมในอดีตของซากดึกดำบรรพ์ การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม รวมทั้งผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย ลักษณะและผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว และสึนามิ ผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย แนวทางในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดในท้องถิ่น การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก ปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ และตัวอย่างการนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้อธิบาย แก้ไขปัญหา หรือสร้างสรรค์พัฒนางานในชีวิตจริงได้ ซึ่งเน้นการเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กับกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ และให้มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการคิด และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์

 

ตัวชี้วัด

ว 3.1 ป.6/1 ป.6/2

ว 3.2 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 ป.6/6 ป.6/7 ป.6/8 ป.6/9

รวม 11 ตัวชี้วัด

What Will You Learn?

  • 1. นักเรียนสามารถทบทวนเนื้อหา และทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติม
  • 2. มีทักษะสำคัญในการค้นคว้า และสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย

About the instructors

Course Curriculum

หินและซากดึกดำบรรพ์
หินเป็นวัสดุแข็งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ประกอบด้วย แร่ตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไป สามารถจำแนกหินตามกระบวนการเกิดได้เป็น 3 ประเภท

ตัวอย่างหิน (สัปดาห์ที่ 2)

วัฏจักรหิน (สัปดาห์ที่ 2)

ทดสอบความรู้ (สัปดาห์ที่ 3 )

ซากดึกดำบรรพ์ (สัปดาห์ที่ 4 )

การเกิดซากดึกดำบรรพ์ (สัปดาห์ที่ 4)

ประโยชน์ของซากดึกดำบรรพ์ (สัปดาห์ที่ 5)

ลม และเครื่องบอกทิศทางลม (สัปดาห์ที่ 6)

ลมบก ลมทะเล (สัปดาห์ที่ 7)

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (สัปดาห์ที่ 8)

ผลของลมบก ลมทะเล และลมมรสุม (สัปดาห์ที่ 8)

ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย (สัปดาห์ที่ 10)

การกัดเซาะชายฝั่ง (สัปดาห์ที่ 12)

การเกิดอุปราคา (สัปดาห์ที่ 14)

การเกิดปรากฏกาณ์สุริยุปราคา (สัปดาห์ที่ 15)

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (สัปดาห์ที่ 16)

ประโยชน์ของเทคโนโลยี (สัปดาห์ที่ 17)

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?