วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

What Will You Learn?

 • เสียง-บรรยายการเกิดเสียงได้
 • -บรรยายและอธิบายทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงได้
 • หินในธรรมชาติ-อธิบายลักษณะภายนอกของหินจากการสังเกตได้
 • ท้องฟ้าของเรา-ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและเวลากลางคืนได้
 • -อธิบายสาเหตุที่มองไม่เห็นดาวในเวลากลางวันได้

About the instructor

Course Curriculum

วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เสียงรอบตัวเรา
1. การเกิดเสียง 2.บรรยายการเกิดเสียง

 • ชั่วโมงที่ 1 เรื่องการเกิดเสียง
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 2 เรื่องการทดลองการเกิดเสียง
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 3 เรื่องแหล่งกำเนิดเสียง
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 4 เรื่องเสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรี
  00:00
 • ชั่วโมงที่5 เรื่องแหล่งกำเนิดเสียงแบ่งได้ 2 ประเภท
  00:00
 • ชั่วโมงที่6 เรื่องเสียงรอบตัว (ทำแบบฝึกหัดหน้าที่ 133 )
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 7 เรื่องเสียงรอบตัวเรา(การเคลื่อนที่ของเสียง)
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 8 เรื่องเสียงรอบตัว (แบบฝึกหัดหน้าที่134)
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 9 เรื่องเสียงรอบตัวเรา (สรุปเรื่องเสียง)
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 10 เรื่องเสียงรอบตัว (ใบงาน)
  00:00

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
-หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น -ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม

 • ชั่วโมงที่ 1 เรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 2 เรื่องซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 3 เรื่องการเขียนโปรแกรม (ฝึกเล่น)
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 4 เรื่องโปรแกรมการใช้สื่อในเว็บไซต์ Code.org
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 5 เรื่องโปรแกรมวาดรูปPaint
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 6 เรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (ตัวอย่างโปรแกรม)
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 7 เรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (การย่อขยายขนาด)
  00:00

วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หินในธรรมชาติ
หินเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งสามารถพบได้ตามแหล่งต่างๆ หินมักมีลักษณะภายนอกเฉพาะที่สังเกตเห็นได้ เช่น สี ลวดลาย รูปร่าง น้ำหนัก ความแข็ง เนื้อหิน เป็นต้น

 • ชั่วโมงที่ 11 เรื่องหินในธรรมชาติ (ลักษณะภายนอก1)
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 12 เรื่องหินในธรรมชาติ2
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 13 เรื่องหินในธรรมชาติ3
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 14 เรื่องหินในธรรมชาติ(แบบฝึกหัดหน้า 150)
  00:00
 • ชั่วโมงที่15 ทดลองเรื่องหินในธรรมชาติ
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 16 เรื่องหินในธรรมชาติ (ใบงาน)
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 17 เรื่องหินในธรรมชาติ (แบบฝึกหัดหน้า 151)
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 18 เรื่องหินในธรรมชาติ (แบบฝึกหัดหน้า152)
  00:00

วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ท้องฟ้าของเรา
-ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและเวลากลางคืนได้ -อธิบายสาเหตุที่มองเห็นดาวในกลางวันได้ สรุป ในช่วงเวลากลางวัน แสงของดวงอาทิตย์สว่างมาก จึงกลบแสงของดาวไว้ ทำให้เรามองไม่เห็นดวงจันทร์และดาวต่าง ๆ ส่วนในเวลากลางคืน จะไม่มีแสงสว่างของดวงอาทิตย์มาบดบังแสงของดาวไว้ จึงทำให้เรามองเห็นดาวต่าง ๆ ได้ชัดเจน และอาจมองเห็นดวงจันทร์ได้เกือบทุกคืน

 • ชั่วโมงที่ 19 เรื่องท้องฟ้าของเรา (ดาวนท้องฟ้า)
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 20 เรื่องท้องฟ้าของเรา (กลางวัน-กลางคืน)
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 21 เรื่องท้องฟ้าของเรา (แบบฝึกหัดหน้าที่ 158-159)
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 22 เรื่องท้องฟ้าของเรา (ดาวเคราะห์)
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 23 เรื่องท้องฟ้าของเรา (แบบฝึกหัดหน้าที่ 166 กับ 171)
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 24 เรื่อง ท้องฟ้าของเรา (ดวงอาทิตย์)
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 25 เรื่อง ท้องฟ้าของเรา (แบบฝึกหัดหน้า 170)
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 26 เรื่อง ท้องฟ้าของเรา (ดวงอาทิตย์ขึ้นและตก)
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 27 เรื่องท้องฟ้าของเรา(ประโยชน์ของดวงอาทิตย์)
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 28 เรื่องท้องฟ้าของเรา (ดวงจันทร์)
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 29 เรื่องท้องฟ้าของเรา (แบบฝึกหัดหน้า 167-168)
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 30 เรื่องท้องฟ้าของเรา (ดวงดาว)
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 31 เรื่องท้องฟ้าของเรา (แบบฝึกหัดหน้าที่ 169)
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 32 เรื่องท้องฟ้าของเรา ( ใบงาน)
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 33 เรื่องสรุปท้องฟ้าของเรา
  00:00

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย -ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี -การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

 • ชั่วโมงที่ 8 เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 9 เรื่องเกมส์ทายชื่อจังหวัดและเกมส์ทายเสียงสัตว์
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 10 เรื่องข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 11 เรื่องเล่นเกมส์
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 12 เรื่อง เล่นเกมส์
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 13 เรื่องการใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?